Begin typing your search above and press return to search.

सनवालआ राजा लामाफोरखौ थाबैनो जौगाखांहोनो खावलायदों

सनवालआ राजा लामाफोरखौ थाबैनो जौगाखांहोनो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Sep 2018 9:38 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 25: हादोरसानि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवालआ हादोरसानि थाखाय राजा लामाफोर फारियै नुमालिगड़निफ्राय दिब्रुगड़ आरो नगावनिफ्राय गौपुर जानानै हलंगि थांनाय लामाफोरखौ नोजोर होनानै फाहामफिन्नो थाखाय हादोरनि हा लामा आरो राजा लामा बिफान्नि मनट्री नितिन गदखारि बिथांखौ खावलायदों।

गिबि मनट्रीआ समबाराव द’ नं राजा लामाखौ बेखेवनाय आरो सा-सान्जा ओनसोलफोरनि राजा लामाखौ नायसंफैनाय हाबाफारिआव बे बाथ्राखौ नितिन गदखारि बिथांनि सिगांआव बुङो। बिथांआ बुंबावोदि, ‘मिरु सरकारा डिब्रुगड़ थांनाय 37 नं राजा लामाखौ रैखाथि होयैलाय हादोरसानि सरकारा नायगासिनो दं’।

बिथांआ मेलनि गेजेरजों बुंबावोदि, मिरु सरकारा जालुकबारिनिफ्राय खानापारा थांनाय लामाखौ 6-Lane खालामनो आखायाव लाखाबाय, अब्लाबो दानि थासारि आरो दै जमा जाबाय थानाखौ नोजोर होनानै सनवाल बिथांआ 6-Lane राजा लामाखौ जराबादसिम खालामनो थाखाय नितिन गदखारि बिथांखौ खावलायो।

Next Story
गाहाय रादाब