Begin typing your search above and press return to search.

साननि बिदुंजों सा 5 देहाफाहामसालिआव थांनो गोनां जायो

साननि बिदुंजों सा 5 देहाफाहामसालिआव थांनो गोनां जायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 July 2018 12:20 PM GMT

जरहाट,जुलाइ17: हादोरसानि जरहाट जिल्लायाव थानाय मारियानि, टिथाबर निफ्राय सा 5 सुबुंफोरखौ साननि बिदुंजों देहा गाज्रि जानायनि जाहोनाव सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिआव थिसन्नो गोनां जायो। लोमजानाय सुबुनि मादाव सासेआ हिन्जाव आरो साब्रैआ हौआ होन्ना मिथिनो मोनो। बिथांमोनखौ जरहाट जिल्लानि फ्रायभेट देहा फाहामसालि आरो जरहाट मेडिकेल देहा फाहामसालियाव थिसन्नाय जायो।

GMCH नि बादिब्ला साब्रैआ फोथारनि सानदुंआव खामानि मावबाय थानायनि जाहोनाव बांद्राय बिदुं मोन्नानै सोलेराव बोलो गोयै जैदों होन्ना मोनथियो आरो हिन्जावा फोथारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव लोमजादों होन्ना मोनथियो। सा 5 खौबो गिनो नांला होन्ना डक्टरा बुङो आरो दसे जिरायनो बिथोन हरो।

Next Story
गाहाय रादाब