Begin typing your search above and press return to search.

सानै BPF दोलोनि MCLA आ कंग्रेसनि हान्जायाव मुं थिसनदों

सानै BPF दोलोनि MCLA आ कंग्रेसनि हान्जायाव मुं थिसनदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  8 Sep 2018 10:43 AM GMT

चिरां,सेप्तेम्बर 8: बद’लैन्ड राज्योनि खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय सानै MCLA फारियै 2 नं गुमा बियाबनि ममिनुर इस्लाम आरो 37 नं धनस्रि बियाबनि रबार्ट नारजारी बिथांमोनहा कंग्रेस हान्जाजों आखाइ हमहैबाय।

मोखां बिजाबनि गेजेरजों खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनि मुंखौ बावैसो BTC गोलोम बोथोरनि सावरायमा नमायावनो BTC एसेमब्लिनि बुंथिगिरिया कंग्रेस राजखान्थि दोलोआव लोगो लाहैबाय होन्ना फोसावनानै होयो।

मख’नो गोनांदि बिथांमोनहा सिगां AIUDF नि टिकेट मोननानै गाव गावनि मासिखौ देरहाबोनाय बिजाथिमोन।

जाथाइनि गुदिखौ मोन्थिनाय बायदिब्ला BTC नि गाहाइ हाग्रामा महिलारिया गावसोरखौ गोदान दिल्लीआव लिंलांनानै नोंसोरनि बियाबफोरखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां रांजों लोगोसे स्किम होनाय जागोन होननानै खोथा होनानै BPF राजखान्थि दोलोआ सोस'ननानै लायो आरो बिनिफ्राय AIUDF नि साब्रैबो बिजाथियानो BPF आव लोगो लादोंमोन नाथाइ बोसोरथाम गाहाम थांनायनि उनावबो गावसोरनि ओनसोलनि जेबो खामानि मावैलाय BPF दोलोखौ एंगारना कंग्रेसखौ लोगो लाहैनांगौ जायो। दा सानै बिजाथि जतिन्द्र नाथ ब्रह्म आरो फकिराग्राम बियाबनि आब्दुल मण्डलाबो दोलो नागारनो हासिगौ बादि जानानै दं।

Next Story
गाहाय रादाब