Begin typing your search above and press return to search.

सान्जायारि समाज फोसाबनायनि जथुमा 'TISS AESDII' आव बाहागो लानो थाखाय आरज

सान्जायारि समाज फोसाबनायनि जथुमा TISS AESDII आव बाहागो लानो थाखाय आरज

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  23 Nov 2018 12:46 PM GMT

अक्ट: 4थि निफ्राय 6थि डिसेम्बरसिम, 2018

जायगा: इन्डीयान इन्सटिटुट अव टेक्नलॉजी, गुवाहाटी

जों नोंथांमोनखौ जोंजों सान्जायारि समाज फोसाबनायनि जथुमा TISS AESDII आव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो जाय जथुमानि गेजेरजों रोंगौथि होनाय लानाय, गियान बुथुमनाय आरो रोंगौथिखौ जुथुमानि गेजेरजों सावरायनानै समाजआव फोलानाय। जुथुमानि गुबै थांखि बादियै जौगाखां हाबा मावनायनि सासे गोख्रों सोद्रोमा दानाय।

बे हाबाफारिखौ बान्जायगोन इन्डीयान इन्सटिटुट अव टेक्नलॉजी, गुवाहाटी आरो UNICEF भारत, ऑफिचियेल मेडिया लोगो हिसाबै बाहागो लागोन सेंन्टिनेल, गुवाहाटी

TISS AESDII आ मोनसे खाबु होगोन जाय खाबनि गेजेरजों गुबुन बिफानाव थानाय बिबानगिरिफोरा गाव गावनि सान्नायफोरखौ फोरमायनो हागोन, सावरायनायनि गेजेरजों सोंनो हागोन आरो खामानि मावनो हागोन। बेयो मोनसे मुलाम्पा गोयै फराम जाय फरामआव आफादफोर, कर्परेट, सोलोंथाय आरो सरकाराबो बाहागो लानो हायो। बे हांख्राय बिलाइनि गेजेरजों मुलाम्पा गोयै आफादफोर (NPO), कर्परेशन, हारसिं, फोरोंगिरिफोर, फरायसाफोर, सामाज सिबियारि, आरो जाय बिथांमोनहा समाजाव सोलाइनाय सुबैयो, बे बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन।

TISS AESDII सान्जायारि जथुमानि माखासे गुबै गुबै थांखिफोरा जाबाय फारियै:

 1. मुंदांखा आरो गुन गोनां सोलोंसालिफोर जेरै-टाटा इन्सटिटुट अव ससियेल साइन्स, आइ.आइ.टी गुवाहाटी, जिन्डाल ग्लबेल मुलुग सोलोंसालि, आरो XIMB सोलोंसालिमाफोरनि जौगाखां हाबा मावग्राफोरनिफ्राय सोलोंथाय लानाय।
 2. पाइनेन्च (रां) क्लिनिक आरो लिगेल क्लिनिक- बेखौ दैदेनगोन गेदेमा चार्टार एकाउन्टेट आरो उखिल, जेराव NPO आरो CSR फोरा रां मेनेज खालामनाय, मोजां सरकार खुंनाय, रां बुथुमनायनि राहा, आरो आयेन बादियै बिथोन मानिनायफोरनि सायाव बोसोन होनायजों लोगोसे हेफाजाब आरो गियान होगोन।
 3. NPO नि लिरबिदांफोरनि सायाव फारि फारियै सावरायनाय, आरो बिथांमोनि लिरनायजों लोगोसे प्रेजेनटेसन होनायनि रोंगथि गिनाय होनाय।
 4. प्रपजेल मेन्टरचिप- मोनफ्रोमबो NPO निफ्राय मोनफा मोनफा गाव गावनि प्रजेकनि सायाव नांगौ बायदि थांखिखौ लानानै सावरायनो हागोन, जेरै- खहा गैया जासे जौगाखां हाबा मावनायनि थांखि, हादोरारि जौगाखां थांखिनि मावफारिया आरो बायदि बायदि।
 5. जौगाखानाय हाबाफारि मावनानै मोन्नाय सिंनि गियानफोरखौ गोनखोआरि आदबजों सावरायनाय, जुथायै हाबा मावनाय आरो प्रेजेन्टेसननि गेजेरजों सावरायनाय।
 6. TISS AESDII बाजार- मोनसे जायगा, जाय जायगायाव मुलाम्पा गोयै आफादफोरा (NPO) गाव गावनि सावरायनो गोनां आयदाफोरखौ रोंगौथि गोनां एबा एक्सपार्टफोरनिफ्राय मिथिना लानो हागोन।
 7. लोगो जाफानो थाखाय रां: 1. TISS AESDII आव मुं थिसन्नो थाखाय सुफुं बिलाइखौ सुफुंनानै गासै 7000 रां होनांगोन। 2. TISS AESDII नि प्रपजेल बेंकआव 3000 रांनि रेहाय मोन्नो हागोन।
 8. जथुमा जोबनाय लोगो लोगो रांनि खाबु आरो गियानफोरखौ मोन्नो हागोन

 1. ‘सोलोंथाय माहारिनि’ गोख्रों सासे सोद्रोमा जानानै भारतनि जौगाखां हाबा मावनाय बिथिंनि फारसे नांथाबनो हागोन।

मुं थिसन्नायनि जोबथा अक्ट – 27थि नवेम्बर, 2018

मुं थिसन्नायनि सुफुं बिलाइ – https://goo.gl/forms/kbUUkRhU2siRgi8E2

अवेबसाइट लिंक – https://goo.gl/mJYVW4

सुलाद लानो हागोन

 • मिस दैया साहा, प्रग्राम मेनेजार, TISS AESDII, जानबुं: +91-9831651480
 • मिस. राजिशा भिनीत, TISS Secretariat, जानबुं: 022-25525848

Next Story
गाहाय रादाब