Begin typing your search above and press return to search.

सारनिया कछारिफोरा सेडियुल ट्रायबनि मोनसे हारिमोन: हाग्रामा

सारनिया कछारिफोरा सेडियुल ट्रायबनि मोनसे हारिमोन: हाग्रामा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Oct 2018 10:12 AM GMT

गरेस्वर,अक्टबर 27: “सरनिया कछारिफोरा सेडियुल ट्रायब एबा ट्रायबेल हारिमोन आरो दाबो बेनो दं, बिथांमोनहा सेडियुल ट्रायब बिमुंनि थाखाय जिंगासिनांगौनि बाथ्रा गैया, आयेनआ बेखौ बिजिरगोन, सरनिया कछारि हारिनि सुबुंफोरनो सेडियुल ट्रायबनि फोरमान बिलाइ एबा ST Certificate खौ दिहुन्ना होनांगौ, बिटिची ओनसोलाव जायकिजाया हारिनो आलादायै हारि जौगानायनि रां एबा फान्द हरनाय जानाय नङा” होन्ना बिटिची खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांआ बुङो।

ब्रिहस्पथिबाराव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांआ गरेस्वर गोजौ सोलोंसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सरनिया-कछारि गनटानट्रीक नारि मन्चानि 16थि बोसोरारि मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो आरो बे बाथ्राखौ बिथांआ बुङो।

बिटिएदी ओनसोला अरायसम जौगाखांनो हानाय नङा जेब्लासिम मोनसे हारिनि राजखान्थि आरो खुंथायखौ जौगाहोनो हाया “15 बोसोर सिगां आयजोफोरा जौगाखांनायनि बाथ्रा जेबो सान्नो रोंआखैमोन नाथाय दासान्थि जौगाखांनायनि फारसे सांग्रांथि जाजोब्बाय होन्ना’ महिलारि बिथांआ बुङो। VCDC नि गाहाय एबा चियारमेनखौ बिसायखथिनि गेजेरजों सायखनो थाखाय आसाम सरकारनो खौरां हरनानै दोनबाय नाथाय दासिमबो फिन्नाया सफैआखै, बिटिची सरकारा बे खामानिखौ नाजागासिनो दं होन्ना बिथांआ दाजाबदेरो।

मनट्री चन्दन ब्रम्ह बिथांआबो गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाथिनानै बुङोदि, सुबुंफोरा मालायखौ सोंखारिनायनि अनगायै गाव गावनि खामानिफोराव गोसो होनांगौ, जनकलाल बसुमथारि बिथांआ मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि फारसे जेबो रायज्लायनांगौनि बाथ्रा गैया, सरनिया कछारिफोरा आसामनि गुवार फैलाव बिखायाव थानाय मोनसे सेडियुल ट्रायबनि हारि, रावबो बिथांमोनि मोन्थायखौ होबथानो हाया, फारफ्रोमबो बिथिंआव जौगालांनो थाखाय सरनिया कछारिफोरा खौसेथि जानांगौ आरो मोन्थायखौ मोन्नो थाखाय दाबि खालामनांगौ आरो गाव गावनि बिफाना बिथांमोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानांगौ होन्ना बिथांआ बुङो।

सरनिया कछारिफोरा ट्रायबेल, बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो गैया, गुबुन ट्रायबेल सुबुंफोरा सरकारि खाबुफोरखौ मोन्नाय बादि बिथांमोनहाबो मोनगोन, सरनिया कछारिफोरनि हारिमुफोरा बेसेनगोसा आरो गोमोथाव, सरनिया कछारिफोरनि गान्नाय जोमनायफोरा जोबोर समायना जाय जिरादखौ गुबुन हारिनि गेजेराव मोन्नो थांआ, सरनिया कछारि हारिखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो जौगाहोनाया जोंनि बिबान होन्नानै MLA भाबेस कलिथा बिथांआ बुङो।

राज्य’ सभानि MP बिस्वजित दैमारि आरो बिटिची EM गनेस कछारि बिथांमोनहाबो बे मेलाव नुजाथिदोंमोन।

Next Story
गाहाय रादाब