Begin typing your search above and press return to search.

सा 12,000 थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ

सा 12,000 थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Nov 2018 10:54 AM GMT

गुवाहाटी,नबेम्बर 2: जेब्ला मिरु सरकारा हादोरनाङैनो नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ आयेन खालामनो थागासिनो दं आरो आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि राव, हारिमु, सिनायथि गोमालांनायनिफ्राय रैखाथि होनो हादोरसानि खुंथायाव थानाय बिजेपि सरकारा थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो मावथांखि लागासिनो दं। बेबादिनो सा 12,000 हा गैजायि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो ब्रिहस्पथिबाराव मावथांखि लायो।

गिबिआवनो गासै मोन 23 जिल्लाफोरनि हा गैजायि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ मोनग्रोगोन। हा गैजायि सुबुंफोरनि फारिलाइखौ बानायखाबाय आरो हाबाफारि लानानै हादोरसानि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ सनितपुर जिल्लानि हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो फैगौ रबिबाराव रान्नानै होगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

जाय बिथांमोनहा गाबाव समनिफ्रायनो गाव गावनि हाफोराव हानि मुं गैया जासे थाबोगासिनो दं बिथांमोनि रबिबारनिफ्राय हानि फोरमान बिलाय एबा हा पाट्टाखौ होसिगोन आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनि थाखाय उनाव हाबाफारि लानानै होलांबाय थागोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि हा रैखाथि होनायाव हादोरसा गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांनि मावथांखि लानाया मोनसे Recommendation Committee नि गोनां आरो बे Committee खौ जेब्ला बिजेपि सरकारआ हादोरसानि खुंथायाव फैदोंमोन आब्ला 2016 माइथायाव दाफुंजादोंमोन। हा गैजायै सुबुंफोरनि हाखौ नायसंनो थाखाय भारत बिसायखथि बिफान्नि बार्ग हरिसकर ब्रम्ह बिथांआ खमिटीखौ दैदेनो आरो हा गैजायै सुबुंफोरनि फारिलाइखौ दिहुनो। जाय बिथांमोनि मुंफोरा हरिसंकर ब्रम्ह बिथांनि फारिलाइआव दं बे बिथांमोनो हानि पाट्टाखौ होग्रोगोन आरो सरकारि खाबुपोरखौ मोनगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

हरिसंखर ब्रम्ह बिथांआ पोरमायनाय बादिब्ला हादोरसायाव 1964 माइथायनि उन्निप्रायनो हा सार्वे खालामाखैमोन जायनि थाखाय हादोरसायाव नंगुबै हानि बिबांखौ दिहुन्नाय आरो बेसेबां बिबांनि हाया गुबुनारिफोरनि आखायाव दं बोफोरनि सोमोन्दा मिथिनो मोन्नाय जायाखैमोन आरो जेंना जागासिनो दंमोन।

ब्रम्ह खमिटीआ जेब्ला 2017 माइथायाव आसाम सरकारनो हानि रिपर्टखौ गथायदोंमोन अब्ला सुबुंफोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला बांग्लादेस हादोरनिप्राय फैनानै आसामनि हाफोरखौ आयेन बेरेका लाफैनायानो आसानि हा सोलाइ-सोल’ जानायनि गुबै जाहोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो जायनि जाहोनाव आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि सिनायथिआ गोमालांनायनि लामायाव दं।

मखनो गोनांदि, 70 बोसोर सिगां उदांस्रि मोन्नायनि उनावबो थागिबि सुबुंफोरा राकाथि मोनाखै। आसाम सरकारा मोन्नांगौ मोन्नायनिफ्राय सुबुंपोरखौ नोवसिगारनानै दोनबोगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां थागिबि सुबुंपोरा सरकारि खाबु आरो गुबुन गुबुन बेंकफोरनिफ्राय लन लानानै जौगाखां खामानि मावनायनि खाबुफोरखौ मोन्नो हायाखै।

Next Story
गाहाय रादाब