Begin typing your search above and press return to search.

सिउ-का-फानि मोन्थोरखौ गनायनानै ला: गिबि मनट्री

सिउ-का-फानि मोन्थोरखौ गनायनानै ला: गिबि मनट्री

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 Dec 2018 10:27 AM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 3: हादोरसानि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ बुङोदि, आसाम हादोरसाया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रम्हपुट्र भेलि, बराक भेलि, हाजो आरो हायेननि सुबुंफोरा गोरोबज्लायनानै बिदा-फंबायफोरबादि थाबोनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजानाय आरो बे हारिमुंआ सोर्गदेव चाउलुं सिउ-का-फानि समनिफ्रायनो सोलिबोदों।

हादोरसा सरकारनि हारिमु बिफाना जरहात जिल्ला खुंथायजों लोगोसे 2 डिसेम्बराव सिउ-का-फा सान एबा आसाम दिबसखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजाङै खुंफुङो। बे हाबापारिआव हादोरनि गिबि मनट्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ बाहागो लानानै सुकाफानि सान्थौफोरखौ बुंथियो आरो हादोरसानि खुंथायाव थानाय भारतिय’ जनता पार्टिआ बे मोन्थोरखौ लानानैनो दैदेनगासिनो होन्ना बुङो।

बिथांआ बुङोदि, 13थि जौथायनि समाव हादोरसायाव गोख्रों समाज दाफुंनायनो थाखाय सुकाफा बिथांआ हादोरसायाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि-माहारिनि सुबुंफोरनि खौसेथिनि गोनांथिखौ सानदोंमोन आरो हादोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिंआव गोख्रों खालामनो थाखाय हादोरसानि बिजेपि दैदेन्नाय सरकारआ Sabka Saath Sabka Vikash मोन्थोरजों दैदेनगासिनो दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

सुकाफा बिथांआ ओनसलाव थानाय सुबुंफोरखऔ खौसेथिआव लाबोनायनि खामानि मावनायजों लोगोसे बिथांआ गुबुन साखाथि-फाखाथि थानाय ओनसोलफोरनि सुबुंफोरखौबो खौसेथि खालामनो नाजादोंमोन, जाय ओनसोलफोरा दिनैसिमबो गोनांथि दं। हादोरनि गाहाय मनट्री नारेन्ड्र मोडी बिथांआबो Act East Policy नि गेजेरजों ASEAN आरो BBN दाहोरफोरजों आख्रां लामा आरो दै लामाफोरनि गोजोरजों नाजागासिनो दं। बे खामानिखौ मावफुंनायाव आसाम हादोरसायाबो सुकाफा बिथांनि मोन्थोरखौ लानानै हादोर जौगाखां लाबोनाय खामानिआव बिहोमा होलांनो हायो होन्ना सनवाल बिथांआ बुंबावो।

गिबि मनट्री बिथांआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों बेखौबो बुङोदि, “आसाम हादोरसानि गोहोआ खौसेथिआवसो दं” नाथाय माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि गोहोनि आरो गावसोरनि थांखिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय आसाम हादोरसानि समाजफोरखौ बोखावनो नाजायो। दानि हादोरसा सरकारा बेफोरखौ नेवसिनानै खौसेथि समाज आरो गोबाव समनि बिदा-फंबायनि सोमोन्दोखौ फोथांना लाखिनो नाजागासिनो दं होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Next Story
गाहाय रादाब