Begin typing your search above and press return to search.

सिलचरनि कंग्रेस हान्जानि MP खौ साबजायै पस्ट होनाय सुबुंखौ खायो

सिलचरनि कंग्रेस हान्जानि MP खौ साबजायै पस्ट होनाय सुबुंखौ खायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 July 2018 1:11 PM GMT

सिलचर,जुलाइ17: सिलचरनि कंग्रेस हान्जानि MP सुसमिथा देभखौ मोखां बिजाबनि गेजेरजों साबजायै पस्ट होनायनि जाहोनाव सासे सुबुंखौ खायो।

IT Act नि गुबै जाथायाव, सिलचरनि टुलुपाटी ओनसोलाव थानाय असक सुरनि फिसाज्जा राजा सुरखौ सिलचरनि MP सुसमिथा देभनि बेरेखा मोखां बिजाबाव साबजाथावै बुंनायनि जाहोनाव पुलिसा खायो।

सिलचरनि Sushmita Dev

जिल्लानि नेहाथारि आनजित देबनात आरो रानाडिर देब, सिलसर एसेमब्लिनि आफादगिरि कुसल दात्ता, सिलचर जिल्ला नेहाथारि सुहान दास आरो आरका साहा बिथांमोनहा सादार पुलिस थानायाव IT Act नि 66 A दफायाव थानाय बादियै FIR होयो।

Next Story
गाहाय रादाब