Begin typing your search above and press return to search.

सुक्रबाराव हादोरसा बन्द’ फोसावदों

सुक्रबाराव हादोरसा बन्द’ फोसावदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Aug 2018 5:48 AM GMT

गुवाहाटी: 17 आगस्त सुक्रबाराव गाहाय मनट्री अटुल बिहारी भाजपेयीनि जिउ गोमानायखौ मान होनानै आसाम सरकारा हादोरसानि सरकारि फसंथान आरो सरकारि नङै फसंथानफोरखौ बन्द’ थाजोबनो खावलायो लोगोसे मोनफ्रोमबो सरकारि मावख’ आरो सोलोंथाय फसंथानफोरा सुक्रबाराव बन्द’ थाजोबगोन होन्ना मिथिहोयो।

फारसेथिं मिरु सरकारनि नखर मनट्रीआ बुङोदि, ‘गेदेमा बिथांनि जिउ गोमानायखौ मान बावनाय हिसाबै, हादोरनाङैनो ब्रिहस्पथिबारनिफ्राय स्नि सान हादोरनि फिरफिलाखौ ससे खुन्थिया बोखोनानै बिरहोगोन’।

16 आगस्तनिफ्राय लानानै 22 आगस्तसिम मोननैबो सानखौ लाफानानै मुंख्लं सान फालिगोन आरो बे समाव मावख’फोराव रंजानाय हाबाफारि लानो मोना होन्ना बिथांआ मिथिहोबावो।

Next Story
गाहाय रादाब