Begin typing your search above and press return to search.

सेडियुल ट्रायबनि दाबिखौ लानानै गोदान दिल्लीआव मोन 6 हारिसाफोरनि धर्ना

सेडियुल ट्रायबनि दाबिखौ लानानै गोदान दिल्लीआव मोन 6 हारिसाफोरनि धर्ना

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Jan 2019 11:24 AM GMT

गोदान दिल्ली,जानुवारि 5: आसामनि मोन 6 हारिसाफोरनि “सेडियुल ट्रायब” नि दाबिखौ लानानै कछ-राजबंसि संग्राम समिटिआ दिनै (सनिबार) गोदान दिल्लीआव थानाय जन्तर मन्तर आव गोख्रोङै धर्ना होगासिनो दं।

मखनो गोनांदि, मोन 6 हारिसाफोर फारियै- मरान, मटक, कछ-राजबंसि, टाय-अहम, सुटीया आरो आदिवासि एबा टि-ट्रायब सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सेडियुल ट्रायब बिमुंनि दाबि खालामबोगासिनो दं।

कछ-राजबंसि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 5 हारिसाफोरा फोरमायोदि, मिरु सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोनि दाबिखौ नाथ्रोदनानै दोनदों।

बिथांमोनहा सुक्रबारावबो क’कराझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आलादा राज्यो कामातापुर आरो सेडियुल ट्रायबनि बिमुंखौ होनो हायैलाय दुलाराय कछ-राजबंसि फरायसा आफादनि क’कराझार जिल्ला खमिटिआ हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी, नखर मंत्री राजनात सिंह आरो हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांमोनि मुसुखा बानायनानै सावदोंमोन।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला राजबंसि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा क’कराझार जिल्लानि दिमोलगांव आव थानाय आक्रासुनि गाहाय मावख’आव मुसुखा बानायना सावदों आरो बे हाबाफारिआव सा 100 सो आक्रासुनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन।

राजबंसि फरायसा आफादनि क’कराझार जिल्ला दालाइ खमिटिनि आफागिरि कंकन राय बिथांआ खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुंथिदोंदि, बिथांमोनहा सेडियुल ट्रायब (ST) बिमुं आरो आलादा राज्यो कामातापुर दाबि कालामबोगासिनो दं, नाथाय मिरु सरकारा बिथांमोनि दाबिखौ जेबो नोजोर होआखै, आरो बेफोर दाबिखौ गुबुन फारसेथिं दोन्नानै, मिरु सरकारनि नखर बिफाना बीटीसी ओनसोलनि गेजेरजों सोरखिलांनाय गोख्रै खारनो हानाग्रा “आर’नाय एक्सप्रेस” मुंनि रेल गारि बेखेवनो फोसावदों, क’कराझार आव ऑल इंन्डीया रेडिव’ स्तेसन आरो दुरदर्सन TV चेनॉलफोरखौ फोजौखांनो नागिरदों आरो बर’ राव आरि मारिमुनि थाखाय क’कराझार आव रिसार्ज चेन्टार गायसंनो नागिरदों। बिथांमोनहा बिजेपि सरकार आरो सर्बानन्द सनवाल दैदेन्नाय आसाम सरकारखौ सोंखारिनानै कछ-राजबंसि हारिनि फारसे जेबो जौगाखां हाबा मावखै आरो मावनोबो सानाखै होन्ना बुंथियो।

गुबुन फारसेथिं, बीटीसी ओनसोलनि गेजेरजों सोरखिलांग्रा गोख्रै खारग्रा “आरनाय एक्सप्रेस” रेल गारि, क’कराझाक AIR आरो TV चेन्टार, लोगोसे बर’ राव आरो हामिरुमि थाखाय काल्चारेल चेन्टारफोरखौ मिरु सरकारा फोसावनाय लोगो लोगोनो दुलाराय राजबंसि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा खर’ गरम जादों आरो किटुआव अर नांदों बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा फैगौ 8 जानुवारि आव 12 घन्टा आसाम बन्द’ फोसावो आरो उनफोराव धर्ना होलांबाय तागोन होन्ना सरकारखौ हुमखि होयो।

खौरां मोन्नाय बादिब्ला लक्किमपुर जिल्लायावबो बेबादिनो मोन 6 हारिसाफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन होन्ना मिथिनो मोनबावनाय जायो।

लक्किमपुर जिल्ला कछ-राजबंसि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपक बरा बिथांआ बुदोंदि, “बिजेपि दोलोआ फैगौ पारलियामेन्टारि बिसायखथिनिफ्राय मोजां आयदा सोलोंगोन, मानोना बिथांमोनहा थांनाय 2014 माइतायनि सिगां आसमनि मोन 6 हारिसाफोरनो 6 दाननि गेजेरावनो सेडियुल ट्राय बिमुंखौ गनायथि होगोन होन्नाय बाथ्राखौ मावफुङाखै”। दिपक बरा बिथांआनो मुसुखा सावनानै धर्ना होनाय खामानिखौ दैदेनदोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

Next Story
गाहाय रादाब