Begin typing your search above and press return to search.

सेपतेम्बर 2019 निफ्राय रुपसि बिरखं बाग्रानिफ्राय बिरखं जाहाजआ बिरगोन

सेपतेम्बर 2019 निफ्राय रुपसि बिरखं बाग्रानिफ्राय बिरखं जाहाजआ बिरगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Feb 2019 1:44 PM GMT

क’कराझार,फेब्रुवारि 22: आसाम हादोरसानि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथाआ 22 फेब्रुवारि 2019 एबा दिनै क’कराझार आव रुपसि बिरखं बाग्राखौ लुफुंनो अन्थाय खाम्पा गाइसंनानै फोसावदोंदि, रुपसि बिरखं बाग्रानिफ्राय फैगौ सेप्तेम्बर 2019 निफ्राय बिरखं जाहाजआ बिरगोन।

गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवालजों लोगोसे मिरु सरकारनि सुबुं एभियेसन मंत्री सुरेस प्रबु, आसाम हादोरसा सुबुं एभियेसन मंत्री जयन्त सिंह, बीटीसी खुंथायनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहाबो जयै अन्थाय खाम्फाखौ गायसंङो। बे हाबाफारिआव AAI नि गाहाय ड: गुरुप्रसाद महापाट्र बिथांआबो भिडिअ’ खन्फारेन्सनि गेजेरजों बाहागो लादोंमोन होन्ना खौरां मोनबावनाय जायो।

https://twitter.com/CMOfficeAssam/status/1098900143452020736

अन्थाय खाम्पा गायसंनानै गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ बुङोदि, हादोरनि गाहाय मंत्री नारेन्ड्र मोडी आरो मिरु सरकारनि सुबुं एभियेसन बिफान्नि मंत्रीनि नाजानायाव हादोरा गोदान मुगानि लामाजों खारगांसिनो दं आरो रुपसि बिरखं बाग्राखौ फोजौखांफिन्नाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि सिमांखौ जाफुंसार खालामबाय।

आसामनि गिबि मंत्री सर्बानन्द सनवाल बिथांआ मिरु सरकारनि सुबुं एभियेसन बिफाननि मंत्री सुरेस प्रबु बिथांखौ साबायखर जासियो आरो बुङोदि, बिथांआ आसाम हादोरसाखौ जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय उड़न (UDAN International) स्किमनि गेजेरजों नोजोर होदों, जाय बिरखंआ गुबैयै गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय बिरलांगोन आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन हादोरनि जायगाफोराव थांनो हागोन”। बिथांआ राज्यो राजाफोरनि गेजेराव बुंथियोदि फैगौ 2019 सेप्तेम्बर दाननिफ्राय रुसि बिरखं बाग्रानिफ्राय बिरखं जाहाजआ बिरगोन।

Airport Authority of India (AAI) आ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरोदि, रुपसि बिरखं बाग्राखौ फोजौखांफिन्नाया साक्रिनि मासि ओंखारहोगोन, ओनसोलाव दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ गोजान गोजान जायगाफोराव दैथायहरनो हागोन आरो खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरखौ जौगाखांनाय लाबोनायाव बिहोमा होगोन।

रुपसि बिरखं बाग्राखौ लुफुंनो नागिरनाय प्रजेकखौ नोजोर होनानै RED, NER डि के कामरा बिथांआ फोरमायहरोदि, रुपसि बिरखं बाग्राखौ फोजौखांनाय एबा लुफुंनायाव नांगौ जानाय माखासे गोनां हाबाफारिफोरा जाबाय जेरै- 250 पेसेन्जारफोरनि थाखाय 3500 Sqm जायगाखौ आवग्रिनानै Terminal Building एबा लाखिग्रा लुनाय, बिरखं खारग्रा लामा (RunWay), टेक्सि लाखिग्रा जायगा (Taxiway), बिरखंखौ नायनो थाखाय ATR 72-500 रोखोमनि लादां जायगा एबा एप्रन, अख्रां लामा नायग्रा visual aids (precision approach path indicator), अखानि जोंनाय अर नायग्रा, अखानि दै जमा दोनथुमग्रा, दाखोर गारग्रा जायगा, लादां जायगा आरो सिमाफोराव बेरा लुनाय बायदि बायदि।

रुपसि बिरखं बाग्राखौ लुफुंनो थाखाय गासै 337 बिगा गुवार जायगा हगारनानै होनाय जादों, जाय बिरखं बाग्राखौ गासै 69 कौटी रां बाहायनानै लुफुंजोबनो नाजागोन।

https://twitter.com/CMOfficeAssam/status/1098899919690129414

Next Story
गाहाय रादाब