Begin typing your search above and press return to search.

हाग्रानि मैदेरा नाग्रिजुलि आव जेंना खालामदों

हाग्रानि मैदेरा नाग्रिजुलि आव जेंना खालामदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  7 July 2018 1:04 PM GMT

थामुलपुर,जुलाइ 7: बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि जौगाखां बिफान्नि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि ओनसोलनि गोबां गामिफोराव बुथबारनि मोनायाव हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा जेंना खालामदों। भरत-भुतान सिमायाव सिमा बारनानै थांबाय थानायाव बावैसो बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेर फालोफोरनि थाखाय आदारनि खमायलांनाय बेफोर जेंनाफोरा जागासिनो दं होन्ना मिथिनो मोनो। आदार नागिरनानै फैनाय मासे गेदेर मैदेरा नाग्रिजुलि साहा बागाननि साखाथियाव थानाय बारनदि दैमा सेराव थाफैदों। बुथबारनि मोनायाव मैदेर फालोआ बागाननि नं:6 आरो नं:8 लायेनजों हाबनानै बिरसा मुन्दा, अपुर्ब दुन्दि, अमब्रिथ भग, आलबिस आरो दिलकुमार बिथांमोनि न’ खौ सिफायो।

फार्सेथिं गुबुन मोनसे मैदेरनि हान्जाया नं:2 दंगारगाव गामियाव हाबनानै उत्तम बिस्वास, गुदुम मुन्दा, बिथांमोनि न’खौ सिफायो लोगोसे सन्थस राय आरो बाइसथब रायनि गलाखौ सिफायनानै गलानि जिरादफोरखौ जालाङो आरो गाज्रि खालामलाङो। गामियारिफोरा मैदेरखौ होखारनो थाखाय होस्रिखावो नाथाय होखारनो हायाखैमोन। गासैबो गामिनि सुबुंफोरा हरसे उनदुवालासे समखौ हगारहरनो गोनां जायो।

गामियारिफोरा सरकारनि खाथियाव मैदेरनि उपुद्रुग आरो जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय दाबि दैखाङो।

Next Story
गाहाय रादाब