Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसा बिसायखथि बिफाना जिल्ला बिफानखौ गोदान फारिलाइ दिहुन्नो बिथोन हरो

हादोरसा बिसायखथि बिफाना जिल्ला बिफानखौ गोदान फारिलाइ दिहुन्नो बिथोन हरो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Aug 2018 6:48 AM GMT

गुवाहाटी: हादोरसा बिसायखथि बिफाना (SEOs) मोनफ्रोमबो जिल्लानि बिसायखथि बिफानखौ(DEOs) गुबुनारि थादेरै जोबथा एन.आर.चि फारिलाइनि खामानि मावनायजों लोगोसे 2019 आव जानो गोनां बिसायखथिनि थाखाय सनदेह’ थानाय सुबुं एबा ‘D’ Voter नि फारिलाइखौबो दिहुन्नो थाखाय बिथोन हरनानै खामानिखौ दाजाब दोरनानै होयो।

नोजोर होनो गोनांदि, थांनाय बोसोरफोरनि बिसायखथिआव सनदेह’ थानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ भारतनि सुबुंफोरनि बेरेखा होन्ना दानख’नाय जायाखै। बेनिखायनो हादोरसा बिसायखथि बिफाना जिल्ला बिसायखथि बिफानखौ गोदानै फारिलाइनि खामानि मावनायाव बैफोर सुबुंनि मुंफोरखौ सनदेह’ थानाय सुबुंनि फारिलाइआव दोन्नो थाखाय बिथोन हरदों।

गोबां सुबुंफोरनि फोरमानबिलाइफोरखौबो मोन्नाय जादोंदि, जाय बिथांमोनि दाय एबा केसआ दासिमबो जोबाखै। बैफोर सुबुंनि फारिलाइ बानायनायाव जिल्ला बिसायखथि बिफाना मोजाङै नोजोर होनांगौ होन्नानै बिथोन हरो।

मखनो गोनांदि, हादोरसा बिसायखथि बिफाना मुंनि फारिलाइखौ भारतनि बिसायखथि बिफान्नो दैथाय हरनांगौ, जाय फारिलाइखौ भारत बिसायखथि बिफान एबा Election Commission of India (ECI) आ 2018 नि अक्तबर दानाव द्राप्ट इलेकटरेल रलखौ दिहुन्नो गोनां जागोन। जोबथा इलेकटरेल रलनि गिबि बिसानआ 2019 माइथायनि 4 जानुवारिआव फोसावजागोन होन्ना खौरां मोनो।

मिथिनो गोनांदि सनदेह’ थानाय सुबुं एबा Dubious Voter or Doubtful Voters जायखौ ‘D’ Voters होन्नानै मिथिनाय जायो। बिथांमोनहा भारतआरि होन्नानै गुबै जाहोनजों लोगोसे फोरमानबिलाइ दिन्थिफुंनो हायैआव भरतनि बिसायखथि बिफाना बिसायखथि गेलेनाय आरो भट होनायनिफ्राय जानगाराव थाहोबोदों।

Next Story
गाहाय रादाब