Begin typing your search above and press return to search.

हिजबुल मुजाहिद्दिन केसखौ बिजिरनो NIA आ आखायाव लाबाय

हिजबुल मुजाहिद्दिन केसखौ बिजिरनो NIA आ आखायाव लाबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Oct 2018 7:02 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 10: आसाम आरो गुबुन गुबुन हादोरसानि हिजबुल मुजाहिद्दिन उटकारि हान्जाजों सोमोन्दो थानाय खुमार-उझ-जामन आरो आसाम हादोरसायाव हमजानाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय National Investigation Agency आ आखायाव लाबाय।

बे मावथांखिखौ लानाय जादों मानोना हिजबुल मुजाहिद्दिन उटकारि हान्जानि सोद्रोमाफोरा आसाम, उट्टर प्रदेस, जम्मु आरो काछमिर हादोरसाफोराव गोसारलानानै दं, जाय जाथायखौ लानानै NIA आ मोजाङै बिजिरनो हागोन।

हमजानाय खुमार-उझ-जामन आसामाव दं। बिथांआ आसामावनो थाबाय थागोन जेब्लासिम आसाम पुलिसआ बिथांखौ हगारा। बिथांखौ 2018 माइथायनि 6 अक्टबरकालि आसामाव सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। बिथांखौ उट्टर प्रदेस हादोरसानि कानपुर नोगोराव लांफिन्नाय जागोन मानोना 11 अक्टबराव कानपुर कोर्टआव बिथांखौ थिसनगोन।

इस्लामिक उटकारि हान्जानि केसखौ लानानै जाथायखौ बिजिरनो थाखाय NIA आ सिगांबोनायलाय आसाम पुलिस आरो उट्टर प्रदेस पुलिसआ उटकारिफोरनि मोन्नाय फोरमानपोरखौ NIA नो गथायसिगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

खुमार-उझ-जामन बिथांखौ हजाय जिल्लायाव NIA आ मंगलबाराव उटकारि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि बेन्दों, मावथांखि, रां मोन्नाय आरो हाथियार सफैनायफोरनि फारसे गुवारै सोंनाय फिन्नाय लाखाबाय होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

सेंन्टिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांआव हजाय जिल्लानि SP अंकुर जैयन बिथांआ बुङोदि, “जों खुमार-उझ-जामन बिथांखौ गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनो सोंनाय फिन्नाय खालामनो थाखाय गथायनानै होखाबाय, जोंहा गोबां फोरमानफोरखौ मोनकाबाय आरो बेफोरखौ NIA नो गथायनानै होनोसै मानोना NIA आ बिजिरनो थाखाय आखायाव लाबाय” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

मखनो गोनांदि, उट्टर प्रदेस हादोरसानि कानपुर नोगोरनिफ्राय Anti-Terrorist Squad (ATS) आ आसामनि खुमार-उझ-जामन बिथांखौ 13 सेप्तेम्बराव खानो हादोंमोन।

बिथांआ जुम्मु आरो कास्मिर हादोरसायाव थानाय किस्वार जिल्लायाव ट्रेनिं लादोंमोन आरो 2017 माइथायनिफ्राय बे मानसिया गोमानानै दंमोन। 2018 माइथायनि एफ्रिल दानाव बिथांआ सशियेल मेडियाआव गंसे AK-47 लानानै नुजादोंमोन। बिथांखौ खानो हानानै मासे गेदेर बार्लि नाखौ हमनो हानायबादि जाबाय।

Next Story
गाहाय रादाब