Begin typing your search above and press return to search.

14 सानाव फिन्नाय हरनो जौसिन बिजिरसालिआ एन.आर.ची बिबानगिरिनिफ्राय हांख्रायदों

14 सानाव फिन्नाय हरनो जौसिन बिजिरसालिआ एन.आर.ची बिबानगिरिनिफ्राय हांख्रायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  6 Sep 2018 6:43 AM GMT

गुवाहाटी,सेप्तेम्बर 6: एन.आर.चीनि जोबथा आबुं फारिलाइआव 40.7 लाख सुबुंफोरनि मुं नुजायैफोरखौ नायबिजिरफिन्नो थाखाय हादोरनि जौसिन बिजिरसालिआ बिथांमोनि मोन 10 सिनाइथिनि फोरमान बिलाइखौ नायसंफिन्नो थाखाय सायख’बाय आरो बे खामानिजों लोब्बा थानाय आसामनि बिबानगिरिफोरनिफ्राय 14 साननि गेजेराव जौसिन बिजिरसालिआव गाव गावनि फोरमान बिलाइफोरनि सायाव मोन्दांथिखौ फोरमाइहरनो खावलायदों।

एन.आर.चीनि केसखौ लानानै जौसिन बिजिरसालिआ सेप्तेम्बर दाननि 19 अक्तआव हियारिंनि गेजेरजों मिथिहोनो थाखाय सम थि खालामबाय। फारसेथिं एन.आर.चीआव अजद होनाय आरो गसर थिसन फिन्नायनि खामानिफोरा फावसाबाय।

जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरि (Justice) रन्जन गगय आरो रहिनटन फालि नारिम बिथांमोनहा एन.आर.चीनि केसखौ लानानै बुधबाराव हियारिंनि गेजेरजों मिथिहोयोदि, एन.आर.चीनि जोबथा द्राप्त फारिलाइआव 40 लाख सुबुंफोरनि मुंखौ नायबिजिरफिन्नो थाखाय एन.आर.चा कर्दिनेटर प्रथिक हाजेलाया बिजिरसालिआव गसर दैखांनाय बादिनो मोन 10 सिनायथिनि फोरमान बिलाइफोरखौ गनायनानै लानानै मिथिहोयो।

फोरमान बिलाइफोरा जाबाय फारियै

  1. हानि फोरमान बिलाइ, 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगांनि जायखिजाया फोरमान बिलाइ।
  2. पि.आर.ची, 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां गुबुन हादोरसाजों दिहुन जानाय।
  3. पास्पर्ट, भारत सरकारजों 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां दिहुन जानाय।
  4. जायखिजाया सरकारजों 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां दिहुन जानाय लाइसेन्च एबा चार्टिपिकेट।
  5. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां दिहुन जानाय LICI नि फोरमान बिलाइ।
  6. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां सरकारि एबा बे-सरकारि साक्रि मावनायनि जायखिजाया फोरमान बिलाइ।
  7. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां बेंक एबा लाइजामख’ आव बेखेवनाय एकाउन।
  8. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां गनायथि जानाय फसंथानजों दिहुन जानाय जोनोमनि फोरमान बिलाइ।
  9. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां बर्द एबा मुलुग सोलोंसालिजों दिहुन जानाय चार्टिपिकेटनि फोरमान बिलाइ।
  10. 24 मार्च 1971 माइथायनि सिगां जुडिसियेल एबा रिभेनिउ कोर्ट आव थानाय फोरमान बिलाइ।

Next Story
गाहाय रादाब