Begin typing your search above and press return to search.

2थि गुवाहाटी सावथुन मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय

2थि गुवाहाटी सावथुन मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  25 Oct 2018 8:27 AM GMT

गुवाहाटी,अक्टबर 25: दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि स्रिमन्ट संकरदेव खलाकेट्र आरो ज्यति चिट्रावानआव 7 सान गोवाल समनि हाबाफारि लानानै आसाम सरकारनि हेफाजाब होनायाव 2थि गुवाहाटी हादोरनांआरि सावथुन मेला एबा Guwahati International Film Festival (GIFF-2018) खौ ज्यति चिट्रवाननि दैदेन्नायाव ड: भुपेन हाजरिका रिजिनेल फ्लिम एन्ड टेलिभिसन इन्सटिटिवजों लोगोसे खुंफुंनाय हाबाफारिआ जागायबाय।

बेखेवनाय हाबाफारि बादियै सावथुन दिहुनगिरि आरो गासै 12 खेब हादोरारि बान्था मोनगिरि जाहनु बरुवा बिथांनि सावथुन ‘Broken Window’ सावथुनखौ दिन्थिफुंनानै होगोन। फारसेथिं जोबथि हाबाफारि बादियै महामद टायपुर उड्डिननि सावथुन ‘Black Crow’ खौ दिन्थिफुंनानै होगोन। बे बोसोरनि सावथुन मेलायाव गासै मोन 100 निबो बांसिन हादोरारि सावथुन आरो हादोरनांआरि सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनानै होगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। 2017 माइथायनि गिबि सावथुन मेलायाव गासै मोन 72 मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिन्थिनाय जादोंमोन होन्नाबो मिथिनो मोन्नाय जायो।

बे बोसोरनि GIFF-2018 आव गासै मोन 70 सावथुन दिहुनगिरि खम्पानिफोरजों लोगोसे फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोराबो बाहागोलानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरफोरनि अम्बासादर बिथांमोनहाबो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै बाहागो लागोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

GIFF-2018 आ हादोरनि Act East Policy खौ नोजोर होनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि हेफाजाबाव सा-सान्जा खना हादोराव थानाय समायना रमायना मिथिंगा आरो हारिमुखौ मोजां मोन्नानै गासै मो 10 गुबुन गुबुन हादोरफोरा बाहागो लागोन आरो गाव गावानि सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंगोन होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो।

बे हाबाफारिआव लाटिवा हादोरनि मोन्नै सावथुन आरो क्रोएसिया हादोरनि मोन 1 सावथुनखौ गिबियै दिन्थिफुंनानै बेखेवगोन। ऑरजेनटिना, कमबदिया, लिटुनिया, भारत, इउ.के, ब्राजिल, आरो टायलेन्ड हादोरफोरनिफ्रायबो सावथुन दिन्थिफैगोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

माखासे हादोरनांआरि सावथुन जाय सावथुनखौ GIFF-2018 आव दिन्थिफुंगोन बोफोरो जाबाय- A Ciambra, A Family, All the Dreams in the World, Amok, Appendix, टायबेदनिफ्राय Ballad, Barbaram Bhuban Majhi, Bilu: A Demon Within, Birds Are Singing in Kigali, Comic Sans, Cuernavaca, Daybreak, Dede, Denmark, आरो Disappearance। हादोरसानि गिबि मनट्री सरबानन्द सनवाल बिथांआ बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवगोन।

Next Story
गाहाय रादाब