Begin typing your search above and press return to search.

2019 माइथायाव आसाम सरकारनि सिङाव 34 सान गनायथिजानाय बन्द’ दं

2019 माइथायाव आसाम सरकारनि सिङाव 34 सान गनायथिजानाय बन्द’ दं

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Dec 2018 9:09 AM GMT

गुवाहाटी,डिसेम्बर 19: मोन 25 होबथानाय बन्द’ (Restricted Holiday) आरो मोन 2 खावसे बन्द’ (Half Holiday)फोरजों लोगोसे आसाम सरकारनि सिङाव खामानि मावग्राफोरा फैगौ 2019 माइथायाव गासै मोन 34 था गनायथि जानाय सानाव बन्द’ मोन्नो हागोन।

खावसे बन्द’ (Half Holiday) नि समाव साफ्रोमबो आसाम सरकारनि सिङाव खामानि मावगिरिफोरा बन्द’नि सानाव बेलासेनि 1 रिंगासिम खामानि मावनो नांगोन आरो बिथांमोनहा मोननैल’ होबथानाय (Restricted Holiday) मोन्नो हागोन।

सनिबार आरो रबिबाराव (मोनफ्रोमबो दाननि नैथि आरो ब्रैथि सप्तायाव) आसाम सरकारनि सिङाव 1 बोसोराव 365 साननि गेजेराव गासै 110 सान बन्द’ मोन्नो हागोन।

बे मावफारियाखौ थांनाय समबारखालि हर गेजेराव आसाम सरकारनि केबिनेटनि मेलाव फोसावनानै होयो।

मखनो गोनांदि फैगौ 2019 माइथायनि थाखाय समबारखालि फोसावजानाय बन्द’फोरनि फारिलाइआ थांनाय 2018 माइथायनि बन्द’फोर आरो केलेन्डारनिफ्राय एसेबां फारागथि गैया।

Next Story
गाहाय रादाब