Begin typing your search above and press return to search.

आबुं एन आर सि फारिलाइनिफ्राय मुं हाबजायैनि हेंथायै बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादा सोमावसारदों

आबुं एन आर सि फारिलाइनिफ्राय मुं हाबजायैनि हेंथायै बेंगलि लाइमोन फरायसा आफादा सोमावसारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Oct 2019 12:53 PM GMT

Lakhimpur: दुलाराय आसाम बेंग'लि लाइमोन फरायसा आफाद (AABYSF) लक्षिमपुर दालाइसा आफादनि बान्जायनायाव राज्योनि दाब दाब जायगायाव जिउ खांनाय बेंगलिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसानि 31आगष्ट खालि फोसाव जानाय जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ (National Registration of Citizenship) आव मुं दानजानाय एबा हाब जायै आयदानि सायाव लक्षिमपुराव समबार खालि गोलाव 3 धन्टा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंङो।

लक्षिमपुर जिल्ला बेंग'लि लाइमोन फरायसा आफाद (AABYSF) आ जिला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि उनाव आफादगिरि रन्जित मण्डल आरो गाहाइ नेहाथारि सन्जिब मण्डल बिथांमोना बुंबावो दि राज्योनि दाब दाब जायगायाव थानाय हिन्दु बेंगलि सुबुंनि सायाव सोलिनाय जर जुलुम (Harassment) खौ थाबथाबैनो बन्द खालामनो गोख्रों दाबि दैखाङो। आसामनि बेंखनाव थानाय बेंगलि सुबुंनि दानजाखानाय मुं फोरखौ जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ (National Registration of Citizenship) आव थिसन्नो दाबिदों। आरो आसामनि गुबुन गुबुन रैखाथि बादा ( Detention Camp) आव थानांनाय बेंगलि सुबुंफोरखौ उदां खालामना होनांगौ हुमखि होयो।

मिरु दुलाराय आसाम बेंग'लि लाइमोन फरायसा आफाद (AABYSF) नि आफादगिरि दिपक दे आरो गाहाइ नेहाथारि बिजय चान्दा बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा मोना बाहागो लाफैयो। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोमावसारारि आफादा लक्षिमपुरनि जिला बेंगिरि (Deputy Commissioner ) नि जोहै हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि सिम गांसे गोसोखां लाइ गथायो।

लक्षिमपुर जिला दुलाराय आसाम बेंग'लि लाइमोन फरायसा आफाद (AABYSF)नि बिबान गिरि मोना 13 लाख हिन्दु बेंगलि लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसा फारियै बर', गार', कार्बि, नेपालि , कश राजबंशी नि बाइदिनि मुं जोबथा ए आर सि निफ्राय दानजानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बिसोरो आसामनि बिखायाव राज्यो खांनाय थागिबि फिसा। बिसोरनि मुं जोबथा ए आर सि नि फारिलायाव सोसनजायिआ थारैनो दुखुनांथाव खोथा।

मख'जाथावदि गाहाइ मन्थ्रि सिम गथायनाय गोसोखांलायाव मुं दानजानाय सुबुंआ फरेनार ट्रिबिउनेल (FT) सिम नुजाहैनायनि गोनांथि गैया मानोना बिसोरो थागिबि नंगुबै भारतारि सुबुं होन्ना मख'लांनाय जादों। लोगोसे बोसोर बोसोर रैखाथि बादा (Detention Camp) आव थानांनाय हिन्दु बेंगलि सुबुंफोरखौ थाबैनो गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि नि बिथोन आर'ज गाबहैनानै उदां खालामनो

Also Read: हादोरारि बिसायख’थि आयोगा भ’ट होगिरिनि नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ बारायबाय

Also Watch: Hit-and-Run Case: One killed in Road Accident in Margherita

Next Story
गाहाय रादाब