Begin typing your search above and press return to search.

ACKHSA नि आलादा राज्यो दाबिखौ गिबि मनट्रीआ दोनथ’नो बिथोन होदों

ACKHSA नि आलादा राज्यो दाबिखौ गिबि मनट्रीआ दोनथ’नो बिथोन होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 July 2018 11:48 AM GMT

चिलसर: ACKHSA नि गायसंगरि आफादगिरि आरो गुवाहाटी बिजिरसालिनि गेदेमा उखिल प्रदिप दात्ता रय बिथांनि बराक भेलिखौ आसामनिफ्राय बुखावनानै आलादा राज्यो खालामनायनि सिमां नुनायखौ गिबि मनट्रीया नैथि खेबनि थाखाय सानफिन्नो खावलायो। उखिल दात्ता रयआ गिबि मनट्रीखौ नोगोरमानि चारकुयत हाउसाव मंगलबारनि मोनाबिलिआव लोगो हमो आरो नोगोरारि सोदांनाय आयेन 2016, NRC, लोगोसे आलादा राज्यो बराक भेलिनि दाबिखौ लानानै सावरायज्लायो।

गिबि मनट्रा सरबानन्द सनवाला प्रदिप दात्ताखौ बुङोदि “बे समा बराक भेलिखौ आलादा खालामनायनि सम नङा”। ब्रिहस्पथिबाराव प्रदिप दात्ताया गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय खौरांगिरिफोरनि सिगांआव बुङोदि “जों बराकखौ आलादा खालामनो सोन्नो गोनां जागोन आरो नैथिखेबखौबो सानगोन”।

Next Story
गाहाय रादाब