गेलेनाय

आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमा खालि जायगायाखौ थिसनबाय

अलेम्पिक

गुवाहाटिः गासैबोखौबो गोथौवै साननायाव, आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमाव (AOA) गासै मोन 22 था मावखुलि बियारारनि थाखाय खालि जायगा थासेयावबो मावफुं आफादा जायगा खालि गैया होनना फोरमायदों। गासैखौबो लानानै सा 66 सुबुंफोरा मावबिथांखिनि थाखाय आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमाव (AOA) बादायज्लायदोंमोन। जेखिआनो जाया थांनाय सानाव बिजाथिफोरनि मोनसे थिसनथि बिलाइआ (Nomination withdrawal paper) ओंखारदों। गोबां बिजाथिफोरनि मुंआनो गसर गाबनाय बिलायनिफ्राय नागारजादों, जायनि थाखाय जेसेबांखिनि सुबुंआ थिसनजानांगौमोन बे बादि थिसननायखौ नुनो मोननाय जायाखै होनना मोन्थिहोदों।
बिजन माहाजन मावखगिरि फैनायाव दिनै बेखौनो फोरमायथिदों दि जायफोरा आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमाव (AOA) थिसनजाबाय एब सायखजाबाय आरो जायफोरा मावखुलिआव थागोन बिसोर ब्रै बोसोरनि थाखाय, बिथांआ बुंबावो ” गासै मावखुलि बियारारसफोरा खालि गैयैआवबो सायखजाबाय बिसोरखौ थाखाय बिजाथि ओंखारनायनि उनाव बादायज्लायनानि हाबाफारिजों जागोन” होनना फोरमायदों।

सरासनस्रायै बेखौबो मोन्थिसार होयो दि नबेमबरनि 10 खालाराव गुवाहाटि नोगोरमायाव जानो गोनां आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमनि (AOA) बोसोरारि साधारन जुथुमायव गोदान आफाद दानाय जागोन होनना।

बेखौ थिसनखानाय जायो दि आसामनि गाहाय मन्त्रि सारबा नन्द सनुवाल बिथांखौ बिजाथि बिलाय गथायनाया जोबनायनि उनाव आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमनि (AOA) आफादगिरि खालामनायनि थाखाय थि खालामो।
जायनि थाखाय सा 28 सुबुंफोरा 10 लोगोआरि आफादगिरि (Vice President) जायगा खालिनि थाखाय बिजाथिनि थाखाय गसर बिलाय गथायदों, आरो सा बिसोरनि
18 जोनखौ उनाव बोखाफिनदों। जाथाया गुबुन खालि जायगाफोरनि बादिनो समान। सा 7 सुबुंफोरा रैखाथिथि (Security) जायगानि थाखाय बिजाथि बिदोंमोन, नाथाय बिसोरनि मादाव सा 6 जोननि बिजाथिनि मुंफोरखौ बोखाना लायो। गुबुन फारसेथिं रां दोन्थुमगिरि ( Treasure,1 खालि जायगा), लोगोआर नेहाथारि (Joint Secretary,4 खालि जायगा), आरो लोगो नेहाथारि ( Assistant Secretary,5 खालि जायगा) सा13 आरो सा 14 बिजाथिफोरा बेफोर खालि जायगाफोरनि थाखाय बादायज्लायनो आवगायबोदोंमोन, नाथाय उनाव बिसोरनि गोसोआ सोलायदों होनना फोरमायदों।

आसाम अलेम्पिक जथाय गौथुमनि (AOA) गोदान आफादः
आफादगिरिः सरबा नन्द सनुवाल
लोगो आफादगिरिः अतल बरा, हाग्रामा महिलारि, जयान्त बर’, मुरालि धार चौधुरि, पिजुस हाजरिका, राने नारा, राज काकति, रितु बारन सरमा, चिध्दारध पत्तचार्य, आरो तुलिराम रनगहां।
नेहाथारिः लाक्ष्य कनवार
रां दोन्थुमग्राः तपान कुमार दास
लोगोआरि नेहाथारिः आमल नारायन पातवारि, सान्जिब हेन्दिक, सानतानु कलिता, तारांगा गगै।
लोगो नेहाथारिः आरुन ज्यति मरान, अरुप कुमार ठाकुरिया, भाबाज्यति गस्वामि, तपान दास आरो निरन्जन साइकिया।

Also Read : भारतनि फुटबल हान्जाया दिनै गोख्रों उमानजों मुगामुगि

Also Watch:River Dhansiri is flowing above the danger mark

About the author

Poonam Kaur