गेलेनाय

आसामनि बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर’आ रासियानि मुलुुगनां आयजो बक्सिं सेम्पियनसिपनि सेमि फाइनेलाव सोहैनो हाबाय।

जमुना

आसामनि गेलेथिलिनि बिथिङाव मोनसे मोजां खौरां। मुंदांखा राफोद लाइमोन बक्सिं गेलेगिरि सुनितपुरनि फिसाजो जमुना बर’आ बृहस्पतिबार खालि मुलुुगनां आयजो बक्सिं सेम्पियनसिप 2019 नि सेमि फाइनेलाव सोहैनो हाबाय।

रायखांनो गोनां दि कुवारटार फाइनेल खेलायाव गावनि बेरेखा बक्सिं गेलेगिरि जार्मानिनि उर्सुला गटलबखौ फेजेन्नानै 54 किलग्राम (KG) लिरथाइनि खेलायाव जमुना बर’आ सेमि फाइनेलाव गावनि मासि आवग्रिनो हायो।

कुवारटार फाइनेल खेलायाव जार्मानिनि बक्सार गोख्रों गेलेगिरिखौ 4-1 पइन्टाव फेजेन्नानै देरहानाय नि माला गाननो हासिनो 22 बोसोर बैसोनि आसामनि सुनितपुरनि फिसाजो जमुना बर’आ।

फैगो 12 अक्ट’बराव रासियायाव खुंफुं जानो गोनां सेमि फाइनेल खेलायाव गेलेगिरि जमुना बर’आ साइनिस टाइपेनि हेंथायै गेलेमु दावहायाव मुगा मुगि जुजिगोन।

रायखांनो गोनां दि बे सेम्पियनसिप खेलायाव गिबिसिननि थाखाय सेमि फाइनेलाव सोहैनाया भारतनि थाखाय मोनथाम बान्था दखल खालामनायखौ रोखा खालाम फिनबाय।

मनिपुरनि फिसाजो मेरि कम आरो मन्जु रानिनि जोहै बादायलायनायाव दासिमाव भारत हादोरा मोननै बान्था आवग्रिनायखौ रोखा खालामदों। राज्योनि गुबुन सासे लाइमोन आयजो बक्सिं गेलेगिरि गलाधाटनि लाभलीना बरगहाइयाबो गावनि बेरेखा गेलेगिरि फेजेन्नानै कुवार टार फाइनेलाव सोहैनो हादों। सिगांनि खेलाफोराव जमुना बर’आ मंगलियान नि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि मिसिद्मा आर्नेदलाइ आरो आलजिरियानि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि फाउथ आबिदादखौ फेजेन्नानै देरहानायनि माला गान्नानै रोखा खालामदोंमोन।

 

Also Read: मुलुगनां बक्सिं सेम्पियनसिप खेलायाव आसामनि फिसाजो जमुना बर’आ भारतनि गिबि गेलेगिरि

Also Watch: Danger Alarm: Rise in water level by 10 cm per hour due to Pipeline Burst in Dima Hasao

Recent Comments