Begin typing your search above and press return to search.

आसाम सोरखारा राज्योनि जेंना-जेंगोनाखौ सुफुंसारनो साखा फारा

आसाम सोरखारा राज्योनि जेंना-जेंगोनाखौ सुफुंसारनो साखा फारा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Sep 2019 8:22 AM GMT

हादोरसायाव सरासनस्रा राज्यो-राजानि आंखाल एबा जेंना जेंगोना फोरखौ लानानै सोरखारनि सायाव गोजोन गैयि आरो खुद्रिसारनाय बाइदि अ'जद फोरखौ नोजोर होनानै दायो राज्यो सोरखारा थि समसिमानि गेजेराव दैखांनाय कमप्लेइनफोरखौ मावफुं लांनो थाम थिम जानायखौ नुनो मोनदों।

बेखौ नोजोर लाखिनानै राज्यो सोरखारा मोनसे बेव पर्टेल खुलिनाय राहा लादों। बेनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि नि मावख' ख'था , बिफानारि मन्थ्रिनि मावख' ख'था आरो जिला बेंगिरि मावखुलि जों थोंजोङैनो फोनांजाबहैनो हागोन। मख'जाथावदि राज्यो राजाया जि अ'जद (Complaint) दिखांङो, बे पर्टेलआव आपलड जागोन अब्लानो सोरखारि बिफाना नांगौथार आगान लागोन। थिग बिदिनो फारफ्रोमबो जिलानि जिला बेंगिरिनि मावखुलिनि दरखंङावबो बेबादि डिजिटेल जुन्थिनि मददजों राज्योनि दिखांजानाय अ'जदफोरखौ थि समनि गेजेराव सुस्रांनो नाजागोन।

सोरखारनि पेन्सन आरो पाब्लिक ग्रिभेन्स बिफाना गिबि गिबियैनो राज्यो सोरखारनि दारै नाजावनाय मावथांखिखौ नडेल एजेनसि महरै खामानिखौ मावफुंलांगोन। हादरसा सोरखारनि सिङाव खामानि मावनानै आजिरा लानाय मावफारिया फोरा दानबान्था लानो फैनायाव जाहाथे जेबो असुबिदा नि मुगा मुगि जाया बेनि राहाखौ रोखा खालामनो खावलायदों। रायखांनो गोनां दि सोरखारनि साखा फारा जानायनि बाहागो महरै बोसोरसेनि गेजेराव आजिरा लाखा जानाय एमप्लियिफोरा नांगौथार फोरमानलाइ जमा होनायाव जाहाथे कष्ट आव भुगिनो नाङा बेनि थाखाय सोरखारा अनलाइन सिस्टेमनि राहा खालामना होगोन। मख'जाथावदि माखासे सोरखारि मावख'निफ्राय आजिरा लानायनि 4-5 बोसोर हालागै मावथिफारिया फोरा गावनि पेन्सननि रां मोनालासे थानो गोनां जायो। बे थिखानाय अनलाइन सिस्टेमा राज्यो-राजा आरो आजिरा लानाय मावथिफारिनि थि समनि गेजेराव गावनि मोननांगौ दाबि आरो अ'जदफोरखौ सुफुंगोन होनना मिजिंथिदों।

बेराफारसे थिं राज्योनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि सोरखारि मावख'वा पेन्सन आरो पाब्लिक ग्रिभेन्स बिफाननि सिङाव दिन्दां जानानै थानांनाय माखासे बोसोरनि अ'जद फोरखौ फैगो 2020 नि 31 मार्चनि गेजेराव मावफुलांनो थिनदों।

Also Read: सर्बानन्द सन’वालखौ तरुन गगैया एन एस सि एन आइ एम नि बेलायाव गावसोरनि स्टेन्दखौ रोखा खालामनो दाबिदों

Also Watch: Three Excise officials die in Sumo-Dumper collision in Golaghat | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब