Begin typing your search above and press return to search.

धेमाजि - धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

धेमाजि - धकुवाखाना राजालामाखौ मोननै महर होनाय जागोन होन्ना मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  19 Nov 2019 10:34 AM GMT

Lakhimpuۢr : हादोरसानि देहा सावस्रि, रांखान्थियारि बिफाननि मन्थ्रि (Minister For Health and Family Walfare, Finance Department) ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रबिबार खालि गासै 5.40 कौटि रां (Crore) खरसा लक्षिमपुर जिलानि सिङाव थानाय धकुवाखाना टाउन दै जगायनाय बिथांखि (Water Supply Project Scheme) नि अन्थाइ खाम्फा गासन्ना होयो। बेनि सिगां मन्थ्रि बिथाङा धकुवाखाना महकुमा फोरजाखान्थि देहा फाहामसालि (Subdivision Civil Hospital) नि बेसेन नाङै थै टेष्ट खालामनाय आन्जादसालिखौ बेखेवना होयो।

रायखांनो गोनां दि बेखेवनाय हाबाफारि फोजोबनायनि उनाव धकुवाखाना ब्लक अफिस नि सिङाव दै जगायनाय बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गासन्नाय सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानानै देहा सावस्रि, रांखान्थियारि बिफाननि मन्थ्रि (Minister) ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना बुङो दि महकुमा बेंखन (Subdivision) नि सिङाव थाबैनो राज्यो-राजानि जौगाखांनाय नि थाखाय जिला थाखोनि देहा फाहामसालि फसंथान (District Level Civil Hospital) गायसन्नाय जासिगोन।

लोगोसे खर'सा आसामनि धेमाजि धकुवाखाना फोनांजाबनाय लामाखौ थाबैनो टु लेन राजा लामा बानायनाय जागोन होनना फोसावो। रायखांनो गोनां दि गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय जेंनाया सेथि खोलोबनि असममाला मावबिथांखिनि सिङाव 200 निफ्राय 250 कौटि रां खरसा खालामनानै राजा लामा बानायनाय जों मोगथां महर होगोन होन्ना फोरमायो। बेनि थाखाय टेनदारनि खामानिया फैगो गोदान बोसोर (Next Years) नि एप्रिल दाननि गेजेराव फोजोबगोन। थिग बिदिनो गगामुख- बरदै- बेबेजिया-जेंराइमुख राजालामा लुफुंनांगौनि खामानिया बै एखे मावबिथांखिनि सिङावनो आजावनाय जागोन बुंहरो। गुबुन फारसेथिं जाय धकुवाखाना लामानि दब्लाइथि बारायग्लायनानै गाहाम लामा फोनांजाब खामानिया 32 कौटि रां खरसा आखायाव लानाय जादों होनना फोसावो मन्थ्रि बिथाङा।

लोगोसे बै हाबाफारियावनो गासै 80 कौटि रां खरसा खालामनायजों लुफुंजानाय धकुवाखाना कमलाबारि फोनांजाबनाय लामानि सोलिबोबाय थानाय खामानिया थाबैनो फोजोबनाय जागोनखौ बुंथियो। हादोरसायाव गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि दैदेननाय हादोरसा सोरखारा खुंथाइ नि गोहोआव जिरायनाय राज्योनि खना खनलायाव जौगाखांनाय नि खाम्फाया गोसारलांदों। हान्था मेला बिफाननि नाजानायाव गाज्रि लामा सामानि थांलाय-फैलाय राहाया गाहाम जानायाव लामा फोनांजाब राहा गोख्रों जादों। लामा बानायनांगौनि दाबिजों आर'ज गाबहरनाय गोसोखांलाइ एबा फाइलफोरा दिनै ब्लदनो खमायलांनो हमबाय।

लोगोसे बिथाङा थांनाय थाम बोसोर खावसे खुंथाइ गोहोयाव थानाय भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि दैदेननाय सोरखारा गोबां जौगाखां खामानि मावलांदों आरो फैबाय थानाय समफोराव हादोरसायाव सिंङाव थानाय साफ्रोमबो राज्यो-राजानि गाहाम साननानै जौगालु खामानिनि फार्से आवगायलांनायनि थांखि जों गंसे जौगाखां हादोरसा महरै गायसंलांनायाव बिहोमा होलांनांगोन होन्ना सुबुं गौमायाव बिबुंथि लाखियो।

Also Read: बर’ सावथुन “जोलै The Seed” खौ गोबां नायगिरि राज्यो-राजाया अनसायदों

Also Watch: Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story
गाहाय रादाब