Begin typing your search above and press return to search.

गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों जिला खुंथाइ नि जथुम खुंफुंदों

गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों जिला खुंथाइ नि जथुम खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Oct 2019 2:00 PM GMT

Tezpur : राज्योनि गंब्रै बिधान सभा बियाबाव बाइ इलेक्सन सोलिफु अक्ट'बरनि गेजेराव खुंफुं जागोनखौ लानानै दासिमाव राज्योनि रङापारा बियाबखौ लानानै जिला खुंथाया साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै 74 नं रङापारा बियाबनि बाइ इलेक्सनखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि आरो जिला खुंथायनि मावख'गोरा मोन्जों 3 अक्ट'बर खालि जिला बेंगिरिनि मावखुलिनि सिङाव मोनसे जथुम खुंफुंनाय जायो। जेराव गाहाइ नायदिंगिरि (General Observer) पबित्र मन्डल बिथांआ नुजाथियो। जिला बेंगिरि आरो जिला बिसायख'थि बिफाननि बिबानगोरा मानबेन्द्र प्रताप सिंआ गावनो आफादगिरिनि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव बिसायख'थि (Election)नि बेलायाव मडेल कड अफ कन्डाक मानिनाय , फोसाव दिंनायनि नेम खान्थि, बिजाथिनि खरसा खालामनायनि खारि, बिसायख'थि मिरुआव थिसनजानाय थान्दै आरो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय सानाव लानो गोनां राहानि सोमोन्दै सावरायनाय जायो।

बिसायख'थि लानानै सावरायनाय जथुम्मायाव बाहागो लानाय गाहाइ नायदिंगिरि (General Observer) पबित्र मन्डल बिथांआ बुंदों दि भारतनि बिसायख'थि आयोग (Election Commission of India) आ थिखाना होनाय नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै खुंफुं जानो गोनां इलेक्सनखौ गोजोनै जाफुंसार होनो थाखाय राजखान्थि दोलो आरो सुबुं थान्दैखौ खावलायो। आरो बिसायख'थिनि समाव माबा दावराव एबा दुंहाव थासारि सोमजियोब्ला जायखिजाया सुबुंआ नायदिंगिरिखौ (7002280091) जानबुं नम्बराव फन हरनानै 10-11 रिंगायाव लोगो हमनो हागोन आरो तेजपुरनि सारकिट हाउसाव अबसारभार सेल गायसननाय जागोन होनना बुंहरो।

जिला बिसायख'थि मावख'गोरा आरो जिला बेंगिरि मानबेन्द्र प्रताप सिंआ बुंदों दि फोसावदिंनायाव माइक बाहायनाय,हान्जा सुरनायजों गुबुन गुबुन हाबाफारियाव सिगाङावनो राजखान्थि दैदेनगिरि आरो थान्दैखौ जिला खुंथाइ निफ्राय गनायथि लाहैनो बुंथियो। जिला मावफुं बिबानगोरा आरो रिटार्निं अफिसार दिगन्त बैश्य, जिला जौगाखां कमिसनार फारुक आलम, उफ्रा जिला बेंगिरि पराग काकति आरो कुलेन शर्मा, इलेक्सन बिबानगोरा (Officer) सुभराम आदित्य बरायाबो नुजाथिफैयो। बिजाथिनि सानफ्रोमबो खरसा जानाय खारिथिखौ जमा खालामनो बिथोन होयो।जुदि थिखानाय नेम नि बेरेखा खान्थिजों बेले बेजे अ'जद थिखां जायोब्ला बिजाथिनि हेंथायै राहा लानाय जागोन बुङो।

Also Read: दानबान्थाखौ दाबि खालामदों बेतन गोयै फोरोंगिरि गौथुमा

Also Watch: Grand theme of Dhol, Mridanga, Baidya at Chaliha Bordoloi Nagar Khel Maidan in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब