Begin typing your search above and press return to search.

फुजानि थाखाय मा खालामगोन- खालामिखौ लानानै जिला खुंथाया जथुम खुंफुंदों

फुजानि थाखाय मा खालामगोन- खालामिखौ लानानै जिला खुंथाया जथुम खुंफुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  20 Sep 2019 8:29 AM GMT

राज्योआव दासिमाव दुर्गा फुजानि सम। बेखौ लानानै गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिस आरो जिल्ला खुंथाया थाम थिम जादों। फुजानि समाव जाहाथे मोनबो हिंसायारि जाथाय सोमजिनो हाया बेनि थाखाय जिल्ला खुंथाया गासैबो रोखोमनि गोजोन आबहावा सोरजिनो थाखाय बाइदि बाइदि फुजा बान्जायनाय आफादफोरजों सावराज्लायना गोख्रों बिथोन हरदों। गुवाहाटी मिउनिसिपालटि बर्ड, गुबुंले दबथायनाय बर्ड, आसाम मोब्लिबारि बिफान, अल'खद सामलाय बिफाननि मावख'गोरा , बिबान गोरा मोना फुजा बानजाय आफादजों सावराय मेल खुंफुंङो।

आरोबाव सोरबा सुबुंनि देहानि खहानि जायोब्ला जाहाथे थाबथाबैनो फाहामथाय लाग्रोनो हायो बेनि थाखाय देहा फाहामगिरि नि हान्जा खुंफुंथिलियाव लाखिनायनि राहा खालामनाय। जिला बेंगिरि बिश्वजित पेगुआ आफादगिरिनि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव गुवाहाटी नि फुजा बानजाय कमिटिफोरा मानिनानै सोलिनो गोनां नेम खान्थि फोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। बिश्वजित पेगु बिथांआ गंफ्रोमबो फुजा बानजाय कमिटिफोरखौ गोजोनै गोजोन फुजाया थुंगियो बेनि थाखाय गुरै खावलायदों आरो बेजों लोगोसे गंफ्रोमबो फुजा बानजायनायाव आफादखौ प्लासटिक आरो थार्मकल बाहायनाय आरो साखोन- सिखोननि फार्सेनि सायाव नोजोर होनो खावलायहरो।

बेरा फारसेथिं, गुबुंले दबथायनाय बर्ड, आसाम मोब्लिबारि बिफान,अर आरो अल'खद सामलाय बिफान, ए पि डि सि एल बाइदि बिफाना होहरनाय बिथोनखौ मानिनानै सोलिनो खावलायो आरो जायगानि खाजोना बेंखन बिफान आरो पुलिसनि बिबानगिरिजों खाथि सोमोन्दो लाखिनो दैदेनलांनो सुबुरुन होयो।

फुजानि गोथार आबहावाखौ जाहाथे रावबो जौ फेगिरि फैनानै जेबो बेले-बेजे खालामनो हाया बेनि फुजा बानजाय कमिटिजों लोगोसे एक्साइस बिफानखौबो नांगौथार राहा लानो थिनहरो जिला बेंगिरि बिश्वजित पेगुआ।

मख'जाथावदि दासिमाव फुजा एबा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव नुहरबाय थानाय गोसा साउन्दनि माइकनि सायावबो राहा लाहैनांगौ जाहाथे फुजायाव फैनाय सुबुंनि जेबो खहा जाया। सावरायनाय जथुमाव फुजा थुंगिनाय थामहिनबा मुसुखा फोजावनायनि बेलायावबो खुंथाया जाबसिननाय नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो आरो आइन आब्रुथिखौ सामलायनो खावलायो।

मख'नो गोनांदि अर आरो इमारजेनसि बिफाननि लेङाइ सामलायगिरि जयस्रि खेरसा, गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसनि डि सि पि प्रसान्ट सइकिया, उफ्रा जिला बेंगिरि बिद्युत बिकाश भागवटी, ए पि डि सि एल नि बिबानगोरा मोनाबो बाहागो लाफैयो।

Also Read: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाला स्मार्ट नोगोरमा बिथांखिनि सिङाव जानो गोनां खामानिफोरखौ नायबिजिरहैबाय

Also Watch: Sivasagar Boy shines in Superstar Singer, enters top 8 | The Sentinel News | Assam News

Next Story
गाहाय रादाब