Begin typing your search above and press return to search.

आसामखौ जौगाहोनाय आरो हान्जानो मोन्थाइ होनायः अतुल बरा

आसामखौ जौगाहोनाय आरो हान्जानो मोन्थाइ होनायः अतुल बरा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Oct 2019 2:09 PM GMT

बङाइगावः बङाइगावन आबियापुरिरिनि गान्धि फोथाराव खुंजानाय35थि ए.जि.पि.गायसन सान फालिनाय फालिथायाव ड़ जूइ नाथा शारमाया असाम गना परिसद हान्जायाव फैफिनना फोरमायोदि ए.जि.पि खौ नागारना कंग्रेसजों लोगो जाहैनाया आंहा मोनसे गेदेर गोरोन्थि जादोंमोन, होनना फोरमायना लालो।

बिथांआ बुंबावोदि जायनि थाखाय ए.जि.पि आंनि आंगो न,आं दिनै थाम बोसोरनि उनाव गावनि नयाव फैफिननो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।आं कंग्रेशजों थांनानै गोजोननाय मोनाखैमोन,नाथाइ आं दोनै ए.जि.पि आव हाबफैफिनना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि हान्जानि गोहो गेजेरजों गासै मावनांगौखौ मावलांगोन,।

35थि ए.जि.पि गायसननाय सान फारिलाइया समबार सानाव बङाइगावनि आभियापुरिआव खुंजानायाव हान्जानिनो हान्जा आफादगिरि अतल बरा,आगु गाहाय मनत्रि प्रफुल्ल कुमार महान्त,एम ए ले भानि भुशान चौधुरि,भुपेन रय,आरो तानकेशर राभा,CEM राभा हासं अतनमस कावनसिल.बिथांमोना फारिलाइयाव बाहागो लायो।सेथि हाबाफारि बादियै जागायो अतल बरा फ्लेग बिरहोनायनि उनाव,बेनि उनाव गुबुन हाबाफारिफोरा मोनफा मोनफा जालाङो।

अतल बराया गावनि बुंथियाव बेखौनो फोरमायोदि आसामखौ जौगाहोनो हानाया रेजिनल हान्जानि गेजेरजों आरो बेफोर खौसेथिनि बोलोआनो जौगानायनि लामा होनना फोरमायथियो। बिथाङा बेखौबो बरायना लायो दि जाय आगु सोद्रोमाफोरा हान्जा नागारना दोनै फैफिननायनि थाखाय।

फानि भुसान चौधुरिआबो बेखौनो फोरमायोदि जुई नाथ सरमा बादि गोबां आगु हान्जानि दैदेनगिरिफोर दं,जायफोरा हान्जायाव फैफिनगासिनो द। बेफोरनो जोंनि हान्जा गोहोखौ बांहोनानै आसामनि खामानि मावनायनि थाखाय गोबां मदद होगोन।बेखौबो बुंबावोदि मानसिफोरा जोंखौ फोथायो आरो जों अरायबो आसामनि सुबुंफोरजों लोगोसे दं होशना।

Also Read: धुबुरिनि आधानि पुलिसा गंनै दंफां सौग्रा मिल, दंफां खर’ जब्द खालामबाय

Also Watch: Hit-and-Run Case: One killed in Road Accident in Margherita

Next Story
गाहाय रादाब