Begin typing your search above and press return to search.

उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ: सनुवाल

उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ: सनुवाल

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Oct 2019 11:14 AM GMT

मंगलदैः उदखारि खुंथायनि हेंथायै मोनफ्रोम नोगोरानो जुजिनो समायखिरा लानांगौ सनुवाल बिथाङा 'मेन इन खाखि' (Men-in Khaki ) अदेबानि जायफोर फाइखिफोरा सुबुं आरो हादोर रैखानि थाखाय जिउ होना गावखौ गथायबाय बिसोरनिसिम बिबार बावनाय जायो।मोन्थिनाय बादिब्ला मन्त्रि सरबानन्द सनुवालजों लोगोसे आबादारि आरो जिउवारि बिफाननि मन्त्रि अतुल बरा, पारलिमेन्तिरियिन दिलिप सइकिया, लेगिसलेतर गुरू ज्यति दास, एदिस्यनेल चिफ चेक्रेतारि कुमार सन्जय क्रृस्ना, डि.जि.पि (DGP) कुला धार सइकिया,चियारमेन अफ आसाम पुलिस हावजिं करपरेस्यन ए.के ज्हा आरो डि.आइ.जि (DIG) अफ चि.दाब्लिउ.आर (CWR) ब्राजेनजित सिंग्हा मोना हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। मन्त्रि सरबानन्द सनुवाल बिथाङा बेखौनो फोरमायोदि जाय बिलदिंखौ लुखांनाय जाबाय गाहायै आइजो आरो खुदियाफोरनि थाखाय गोनांथिनि सुबिदाफोरखौ होनाय जागोन, बेयो गोगोमै पुलिस आरो सुबुंमाहारिनि गेजेरजों जागोन होनना फोरमायो।

2015 माइथायाव गुवाहातिआव जानाय दुलाराय भारत डि.जि.पि (DGP) नि जथुमायाव भारतनि प्राइम मिनिस्तार नरेन्द्र मदिया गासै बिथिंआवनो पुलिस बिफानखौ गोगोमै गोख्रों खालामनांगौनि खोथा बुंनाय बादि हादोददारि सोरखार बिफाना मिस्यन फर अभार अल इमप्रुभमेन्ट अफ थाना फर रेसपनसिभ इमेज (MOITRI) नि सोलोंसालि दाफुङो। बे हाबाफारिबादियै सेथि खोलोब महरै हादोदाव गं 73 पूलिस थाना बिलदिं बानायनाय। बेफोर बिलदिंफोरनि गेजेरजों हादोदनि गोबां आइजो आरो खुदियाफोरा रैखाथिखौ मोननो , आं फोथायो होनना आसामनि मन्त्रि सरबानन्द सनुवाल बुङो।

'गुबुन गुबुन बिबान महरै पुलिस बिफानाव खामानि मावग्रा साफ्रोमबो गावबा गावनि रैखाथि खामानि समखौ मानिनायनि अनगायैबो खसाबनि मानखौ लाखिनांगौ आरो सुबुंफोरजों लोगो महरै थानाया मोजां। आसामनि मन्त्रि सरबानन्द सनुवालआ बुंबावोदि आसाम हादोदखौ जेसे हागौ ऐसेनो खहानिफ्राय एबा उदखारि खुंथायफोरखौ गैया खालामगोन होनना। सोबखनाय, बिदेसिनि जेंना, गुबुंले जानायफोरा मोनसे सुस्रा हायै बेराम, बेफोरखौ गैया खालामनांगौब्ला गामियारि समाज आरो नोगोरारिनि बयबो बेनि सोलाय बेफोरनि बेरामनि जेंना गैया खालामनायनि जुजिनायाव मैखोम बाहागो लानो खावलायो। समाजनि जौगाथायजों लोगोसे हान्था मेलानि मानिनां फारिफोरखौ लानानै दावराव खालामनायाफोराबो सुबुंफोरनिआव बांगासिनो दं होनना आसामनि मन्त्रि सरबानन्द सनुवाल बुङो।

आबादारि आरो जिउवारि बिफाननि मन्त्रि अतुल बरा, पारलिमेन्तिरियिन दिलिप सइकिया, मंगलदै लेगिसलेतर गुरू ज्यति दास, आरो डि.जि.पि कुला धार सइकिया बिथांमोनाबो दरां पुलिस सामलायगिरि (Superintendent) आमृत भुयाना बरायना लाखांनायनि उनाव हाबाफारिखौ बेखेवजेननाय खामानिजों लोबबा लाखिना बिबुंथि लाखियो जोबनायाव गाहाय पुलिस सिमा (Border) सामलायगिरि (Deputy Superintendent) अनिता हाजरिकाया बयनिसिमबो साबायखर बावो।

बे गोदान बिलदिंखौ गोदो बृतिसजों खुंजानाय समाव लुजानाय आसाम ताइप बिलदिंनि सोलायै लुनाय जादों आरो गासै 1.77 कौति (Crore) रां बाजेदनि बिलदिंमोन। समबार सानावनो आसामनि मन्त्रि सरबानन्द सनुवालआ चामुवापारा गामियाव प्र-तल्क (Pro-Talk) आलफान (ULFA) नो गंसे बोरमा फामु फसंनाय हाबाफारि बो मावफुङो।

Also Read: बिश्वनाथ जिला पुलिस खुंथाय बिफाना गोसोखांथि सान फालिदों

Also Watch: Illegal IMFL liquors seized by Excise Department in Tezpur

Next Story
गाहाय रादाब