Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सोरखारखौ सा 435 पुलिस बिबानगोरानो नायसंनायाव थिसन्नो थिन्दों

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सोरखारखौ सा 435 पुलिस बिबानगोरानो नायसंनायाव थिसन्नो थिन्दों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Nov 2019 9:47 AM GMT

Guwahati : गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव खामानि मावलांनाय समाव सा 435 आसाम पुलिसनि बिबानगोराया दायनां खामानियाव लोब्बा थानायखौ लाना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों गाहामै गाहाम नायबिजिरनो थाखाय बिथोनलाइ होदों।

गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि‌या बे फोसावलाइनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदोंदि बै मख'लांनाय पुलिस बिबानगिरि (Police Officials) फोरखौ गुबुन गुबुन दिउतियाव थिसन्नाय जायाखै, खालि भि आइ पि रैखाथि (Securities) आरो आइन आब्रुथि सामलायनायाव बाहायनाय जादों। बै सा 435 गागि पुलिस बिबानगोरा मोनसे थिखानाय सम आरो जायगायाव थिसन्नाय जादों लोगोसे माब्लाबा इमारजेनसि सिबिथाय समखिनियाव बाहायनाय जादों होन्ना बे फोरमायथिखौ होयो दा बावैसो सिगां दाजानाय आयेन बिजिरगिरि (Justice) असिन्त मल्ल बुजरबरुवा आरो मिर आफजल आलि बिथांनि दैदेननायाव बेन्स हान्जाया रोखा खालामो।

आरोबाव लोगोसे गुवाहाटी क्राइम ब्रानसनि सिङाव थानाय पुलिस थानाफोराव नायबिजिरनाय (Investigation) नि थाखाय खामानियाव नांथाब होनाय जासिगोन। बिसोर गासै गागि पुलिस अफिसारफोरखौ नोजोराव लाखिनाय जादों। लोगोसे गोनांथि बिथा खालामनानै खुंथाइ बाहागोआव आरो अपारेसन (Operation) नि खामानि मावनायाव थिसन्नाय जासिगोन।

रायखांनो गोनां दि बै गागि पुलिस अफिसारफोरखौ गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव गोनांथि बिथायाव दिउति नि खामानियाव बाहायनाय जागोन आरो नाम्बार आरो आखल आखुनि नोजोर लाखिनानै दिन्दां जानानै थानांनाय अ'जद (Case ) फोरखौ नायबिजिरनाय खामानियाव थिसनगोन।

मख'जाथावदि आसाम पुलिसनि दाय नायबिजिरनाय गांखं (Investigation Wing, AP) नि सिङाव गागि पुलिस अफिसारफोरखौ गोनांथि बिथायाव गुबुन गुबुन पुलिस अफिसारफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय आरो खुंथायारि खामानियाव (Administrative Requirements) लोब्बा थानाय गासैबो बिथिंखौ नायसंनो थाखाय लाग्रोनाय जासिगोन।

आसाम सोरखारनि न'खर आरो राजखान्थि बिफाननि बिबानगोरा मोना गुवाहाटी नोगोरमानि क्राइम ब्रानस पुलिस थानाफोराव थानाय दायनां खामानिखौ थाबथाबैनो नायबिजिरनानै बिथोन हरदों, लोगोसे गोजौ बिजिरसालिया आसाम पुलिसनि उफ्रा गाहाइ सामलाय बिबान गोरा (प्रसकिउसन आरो फोरोंथाइ बिबान) या आसामनि जुदिसियेल एकादेमीयाव सा 435 गागि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ गाहामै गाहाम नायबिजिरनो खावलायदों।

मख'जाथावदि दासिमाव आसाम पुलिसनि नायबिजिरनाय गांखं (Investigation Wing) नि सायाव गिदिर मानथाखोनि राजखान्थिगिरि , दोहोरोमारि दैदेनगिरि, मन्थ्रि बायदि बायदिखौ नायसंनायाव खामानियाव गोबां नारसिन्नाय मोननायखौ गेदेमा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गोथौयै खाथि नोजोरजों नायगासिनो दं। बेबादि जिंगासिनांगौ आरो गोब्राब खान्थि गुनगोनां महरै गायसंलांनो थाखाय नोजोर होनाय जादोंमोन। ओंखायनो सोलिफु बोसोरनि 11 एप्रिलाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि (Gauhati High Court) या आसाम पुलिसनि सिङाव थानाय क्राइम नायबिजिरनाय गांखं दालाइ (Crime Investigation Branch) खौ आलादा महरै सोरजिनायनि थांखियै राहा लामा आखायाव लादोंमोन।

Also Read : आसाम डिसपुरा नामदां अन्थाइनि दालांखौ मावफुंनो आखायाव लादों

Also Watch: Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story
गाहाय रादाब