Begin typing your search above and press return to search.

गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि लांगोना सेराव थांखि गैयै मथर गारिफोरनि दोन्थ'नाय

गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि लांगोना सेराव थांखि गैयै मथर गारिफोरनि दोन्थनाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Nov 2019 9:56 AM GMT

Guwahati: गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि लांगोना सेराव थांखि गैयै मथर गारिफोरनि दोन्थ'नाय नि जाहोनाव लामायरि मुखुम जाथाया नोगोरनि मोनसे साननो गोनां खालामदों। हादोरसानि मोनफ्रोम जायगानिफ्रायनो सा जौसेजोनसोआ देहा फाहामथायनि थाखाय आरो बेराम नायजानो फैयो। जायनि थाखाय बे मोनसे सोमोनांथावना जाथाय जादों जाय जायगाफोरा गोनांथि बेफोर जायगाफोराव जेबो थांखि गैयै गारिफोरनि बुंफबनायाव लामा हान्थामेलानि सामलायनो गोनां जाना फैदों।

गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि लांगोना सेराव रोखायै गारि लाखिना दोननो नांआ अदेबानि ' न पर्किं ' लिरनाय थासेआवबो इ-रिक्सा आरो गोबां टाटा मेजिक गारिफोरा बुंफबनानै थायो।फारब्रैयारि गारि खारग्रा फोरनि थाखाय लामा होनाय दं, बेखौ रोखायै खालामना होखादों जायनि थाखाय बेफोरजों बेरामि रोगाग्रा एम्बुलेन्च गारिआल' हाबगोन। फारब्रैयारि लामानि गेजेराव जेराव भाङाघर गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि खामानि नि थाखाय खालाम जादोंमोन। नाथाय दा नुनो मोननाय जादों बेफोर लामाफोराव इ-रिक्सा आरो गोबां टाटा मेजिक गारिफोरा हाबनाय लामाफोरखौ होथेना लाखिदों आरो बेराम रोगानाय एम्बुलेन्च गारिफोरखौ हाबनायाव गोबां जेंना सोमजिहोदों।

ट्राफिक पुलिस फोरा गावनो नुदों जायनि थाखाय ट्राफिक मिरुनि गेजेरजों माबादि हान्थामेलाफोरनि खालिपारा, गनेसगुरि आरो जि.एम.चि.हेदस हिलस फोराव थाबाथा अदेबानि जाम जायो । बबेखानि ट्राफिक पुलिसनि ट्राफिक मिरु सामलायनायनि सिंआव, मोनसे गोबां अन्जिमानि इ-रिक्सा आरो गोबां टाटा मेजिक गारिफोरा ट्राफिक पुलिसफोरनि नोजोरावनो लाखिना दोन्दों,बेफोरखौ नुनानैबो अदेबानि मानिनांगौ आयेनफोरखौ मानिआलासिनो जेराव मेराव गारिफोरनि लाखिथुमनाया सोलिबाय थादों, बबेखानि ट्राफिक पुलिस थासेआवबो बेफोर बादि जानो हमदों, जायनि थाखाय ट्राफिकआ जुक्टि गैया जाबायानामा?

ट्राफिक पुलिस आरो इ-रिक्सा आरो टाटा मेजिक गारिफोरनि सालायगिरिफोरनि गेजेराव माबा मोनसे मोन्थिहोयि बाथ्रा दंज्लायो जानो हागौ, जायनि थाखाय बेराम रोगाग्रा एम्बुलेन्च गारिआ लांगोना खाथिआव हर्न होनांगौ जायो। ट्राफिक पुलिसा नुनानैबो नुयिबादि खाना जानाय बादि थायो। बे बादि थासारिनि जेंनाया बोसोर मोनब्रैसोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों, दासिमबो बेफोरो सोलायजानाय महराव फैयाखै" होनना जायगिनो सासे सुबुंआ बुङो।

जेब्ला सेन्टिनेला डि.चि.पि ट्राफिक प्रसान्ट साइकियानिसिम बे दुखु नांथाव थासारिनि सोमोन्दै सोंथि दैखांदों " जों सानफ्रोमबो गुवाहाटि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि लांगोना सेरनि लामाफोरखौ ट्राफिकनि गेजेरजों सामलायनो नाजायो। जुदि बेफोरनि नोजोरथिजों रायथिफोर फैयोब्ला जों बेफोर जाथायनि सायाव समान्थि खालामगोन आरो बेरामिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बेनि हेंथायै खामानि मावगोन। जों थारैनो डि.टि.अ जों इ- रिकस्वा आरो टाटा मेजिक गारिफोरनि थाखाय लाइचान्स बानायनाय आरो सिग्रोमनायनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय सावरायज्लायनाय जाबाय" होनना फिननाय होयो।

Also Read : मानि थाखाय डिफु मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद आवल’ सोमोनांथाव पेकेजफोर?

Also Watch : Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story
गाहाय रादाब