Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझार आरो सिरां जिला खुंथायनि बान्जायनायाव खौसेथि सान फालिदों

कक्राझार आरो सिरां जिला खुंथायनि बान्जायनायाव खौसेथि सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  1 Nov 2019 1:17 PM GMT

मोनसे गोख्रों खौसेथि नि भारत हादोर दानायनि सिमां नुगिरि सोरबां सुबुं (Iron Man) सर्दार बल्लभ भाइ पेटेलनि 144 थि जोनोम सान हादोरजों दाब दाब जायगानि आसामनि कक्राझार आरो सिरां जिला खुंथाइनि बान्जायनायाव गाब गोनां हाबाफारिजों खौसेथिनि खारनाय (Unity for Run) हाबाफारिजों गोसोखांनाय जायो। बिमा हादोर रैखाथि (Nations Security) , खौसेथि (Unity) आरो थामोनथा (Integrity) नि थार गोख्रों लामा दिन्थिगिरिनि जोनोम सान हादोरारि खौसेथि सान (Rastriya Ekta Diwas) महरै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो।

बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुमनि गाहाइ सदर थावनि कक्राझाराव जिला बेंगिरि पार्थ प्रटिम मजुमदारा जिलानि गाहाइ पुलिस बिबान गोरा राजेन सिं आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगोरा (Others Higher Officials) मोननि नुजाथिनायाव खौसेथिनि खारनाय (Run For Unity) हाबाफारिखौ फिरफिला बिरहोनानै बेखेवना होयो। मख'जाथावदि बै खौसेथिनि खारनाय हाबाफारिखौ कक्राझखर सोरखारि गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय गुदि फरायसालि लांगोनायाव थुंगियो।

थिग बिदिनो बि टि सि नि सिरांनि जिला बेंगिरि गौतम तालुकदार बिथाङा हादोरारि खौसेथि सान हाबाफारियाव जिलानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि, फरायसा, सरासनस्रा राज्यो-राजानि नुजाथिफैनायाव यगा सेन्टारनिफ्राय जिला बेंगिरि जानानै जिला पुलिसनि गाहाइ बिबानगिरि लांगोनासिम लानाय जायो। सिरांनि जिला बेंगिरि गौतम तालुकदार बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गेदेमा सोरबां सुबुं सर्दार बल्लभ भाइ पेटेला हादोरखौ सिबिनायाव माबायदियै बिहोमा होलांदों आरो गंसे गोख्रों भारत हादोर दानायाव थामोनथा, रैखाथि आरो सोमावसारदोंमोन बेनि सायाव गुवारै बेखेवना बुंथियो।

मख'जाथावदि हादोरखौ गोख्रोंङै दाफुंनो थाखाय बिथां गेदेमानि आजावनाय सानथौ , सानस्रि बोजबना लानांगौ आरो हादोरखौ सिगां फार्से दावखोलांनायाव साफ्रोमबो नोगोरारिया आगान सुरनांगौ। बिथां गेदेमा भारत हादोरनि दैदेनगिरि , थार लामा दिन्थिगिरि सोरबां सुबुं सर्दार बल्लभ भाइ पेटेलनि माव दिन्थिखौ बोजबनानै हादोरनि गोख्रों दैदेननायनि थाखाय मुलुगनांङारि थाखोआव भारत हादोरखौ सिनायनो हाबाय। सर्दार बल्लभ भाइ पेटेलानो गंसे गोख्रों गोदान भारत हादोर दानायनि बिथा गायसनलांदोंमोन।

रायखांनो गोनां दि बे गेदेमा सुबुंनि 144 थि गोथार जोनोम सानाव एकता दिबस महरै गोसोखांनानै सिरां जिला खुंथाइनि बान्जायनायाव खुंफुंनाय हाबाफारियाव उफ्रा जिला बेंगिरि कर्मदेब ब्रह्म आरो बिश्वजित गश्वामी, उफ्रा जिला पुलिसनि गाहाइ बिबानगिरि बेदान्त बरकतकी, बिसायख'थियारि बिबान गिरि जगदीश ब्रह्म, जिलानि गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोर, फरायसा आरो गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननि गाहाइ फोरोंगिरि मोना नुजाथिफैयो।

Also Read : भारतनि फुटबल हान्जाया दिनै गोख्रों उमानजों मुगामुगि

Also Watch: Guwahati Paid Tribute To the Victims of The 2008 Serial Bomb Blasts

Next Story
गाहाय रादाब