Begin typing your search above and press return to search.

ट्राइबेल हारि आरो दोहोरोमारि फसंथाननि बेदखल हा बोखारनो जिला बेंगिरिनो गोहो होदों

ट्राइबेल हारि आरो दोहोरोमारि फसंथाननि बेदखल हा बोखारनो जिला बेंगिरिनो गोहो होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Oct 2019 9:50 AM GMT

Guwahati : आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय गलाय गथाय हादोरसा सोरखारनि साखा फारायाव गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे 2019 माइथायनि गोदान हा प'लिसि (New Land Policy) फोसावनाय जाबाय। जेराव बे थांखि नि गेजेरजों जायखिजाया गनायथि मोनै सुबुंआ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक नि हा फानग्रोनाय नि सायाव जाबसिन्दों गोख्रों नेम खान्थि। थिग बिदिनो हादोरसानि दाब दाब जायगायाव थानाय दोहोरोमारि फसंथान, जारिमिनारि थावनि आरो लंथाइखुलि लाखिग्रा जायगा ( Historical Places and Ancient Monuments), जारिमिनारि फुख्रि (Tanks) संरैखाथियै लाखिनो थाखाय बै गोनांथार राहा लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोदान हा प'लिसि नि बादिब्ला जायखिजाया सुबुं आरो गौथुम आफादफोरखौ बै जारिमिनारि सोमोन्दो गोनां जायगाफोरखौ फाननायाव गनायथि होआखै।

बेनि अनगायैबो गंफ्रोमबो जिलानि बेंगिरि (Deputy Commissioner's) फोरखौ गुबुनारि सुबुंआ आयेन बेरेखायै हाबसनफैना दोहोमारि फसंथान सत्र, मध मन्दिर नि हा दखल खालामनानै न' लुफुंनानै थानाय जायगाफोरनिफ्राय बोखारनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों। दासिम हालागै बै आयदानि सायाव नायबिजिरसंनाय नि जोहै डाटाबेज सार्भे थियारि खालामनाय जादों। लोगोसे बै हा खोन्दोखौ खैफोद गैयि थिलि महरै फसंनो राहा लानाय जागोनखौ फोसावदों।

कामरुप मेट्र (Metro) जिला आरो कामरुप जिला (Rural) नि बेंखनाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक हा खोन्दो जायखिजाया सुबुं आरो गौथुम आफादा हा खाजोना आरो अल'खद सामलाय बिफाननि मोनबो गनायथि होयालासे हा सोलाय सोल' आरो फाननो हानाय नङा।

आरोबाव गंफ्रोमबो जिलानि बेंगिरि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक (Tribal Belts and Block) हा खोन्दो सोलाय सोल' खालामनाय (Transfer) आयदायाव गोथोयै जोथोनै लाखिनांगोन। हादोरसा सोरखारनि नाजानायाव गोदान हा प'लिसि (New Land Policy) नि बादिब्ला जायखिजाया गनायथि मोनै सुबुंआ रैखाथि गोनां बेल्ट आरो ब्लक हा खोन्दोखौ गेजेराव दखल एबा गावनि आवथायाव लानो हाया। 1886, AALLR नि बादिब्ला ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक (Tribal Belts and Block) हा खोन्दो निफ्राय गनायथि मोनै सुबुंखौ बोख्लायनो हरनाय जादों। बिफानारि गनायथि मोनै रैखाथि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक हा खोन्दो फानहरनाय आयदायाव बिथांनि बेंखनाव लाखिनाय जागोन।

जुदि बेनामि महरै सिनायनाय जायो अब्ला बेखौ होबथानाय जादों। बे जाथायाव आइननि खान्थि बादियै थाबथाबैनो गोख्रोंङै बोख्लायनाय जागोन। जियानो जायाथों मानो सोरखारि बिफान/फसंथान/दोलो गौथुम/ कर्परेसन/कम्पानि आरो गुबुन गुबुन सोरखारि गौथुम फोरखौ संरैखाथि हा खोन्दो राज्यो-राजानि गाहामनि थाखाय गनायथि होनाय जागोन होन्ना फोरमायदों।

Also Read: कामरुपनि जिला बेंगिरिया दिपाबलि फोरबोखौ गोजोनै रंजानो खावलायदों

Also Watch : Several injured in Head on collision between Dumper Truck and Wagon R in Kampur

Next Story
गाहाय रादाब