Begin typing your search above and press return to search.

सानखान्थिगिरि भसिस्था नारायन सिं बिथांआ 74 बैसोआव गैला

सानखान्थिगिरि भसिस्था नारायन सिं बिथांआ 74 बैसोआव गैला

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 Nov 2019 11:26 AM GMT

पाटना : सानखान्थिगिरि (Mathematician) भसिस्था नारायन सिं बिथांआ पाटनानि पटना मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि ( Patna Medical College & Hospital) आव जोबथा हां हगारो, बिथांनि बैसोआ 74 बैसो जाबायमोन। मोन्थिनो थांनाय बादिब्ला बिथांआ देहानि बेरामाव गोग्लैसोना थानायाव देहा फाहामथायनि थाखाय एबा बेराम नायबिजिरजानायनि थाखाय पाटनानि पटना मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि ( Patna Medical College & Hospital) आव थिसनजादोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाया हामनायनि लामायाव फैयाखैमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांआ बे देहा फाहामसालिआवनो जोबथा हांखौ हगारनांगौ जायो। भारतनि सासे गेदेमा सानखान्थिगिरि (Mathematician)आ नखरनि मानसि आरो भारतनि सुबुंफोरनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लाना थांबाय।

1942 माइथायनि 2 एप्रिल दानाव बिहार हादोरसानि बसपुरि जिल्लानि सिंआव थानाय बासान्टपुर गामिआव जोनोम मोन्दोंमोन। सिं बिथांआ गुदि सोलोंथाय आरो गेजेरारि गोजौ सोलोंथायखौ ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोराव फरायनानै फोजोबदों आरो जौमा सोलोंथायखौ पाटनानि पाटना साइन्स जौमा फारायसालिनिफ्राय उथ्रियो।

बिथांआ सासे रोंगौथि गोनां फरायसामोन, जायनि थाखाय पाटना मुलुग सोलोंसालिआव सानखान्थि आयदायाव बोसोरनै बि .एस. चि (हनस) (B.Sc Hons.) सानखान्थि आयदायाव सोलोंथाय लानो हानायनि गेजेरजों बोसोरसेफोराव फोजोबदों।

सिं बिथांआ 1969 माइथायाव (अन चाइकोल भेक्टर स्पेस थेउरि)" इन रि प्रदियुसिं कारनेलस एन्ड अपेरेटर्स उइथ ए चाइक्लिक भेक्टर" आयदानि सायाव कालिफर्निया बेरकेलि मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय डकटरेट (Ph.D) बिमुं मोननो हायो। बेनि उनाव नासा (NASA) याव खामानि मावनानै 1971 माइथायाव भारतआव फैना कानपुरनि आइ.आइ.टि (IIT) आव फोरोंगिरिनि हाबा मावो। बिथांनि डकटरेट आयदानि दिथागिरिआ जन एल.केलिमोन। 2014 माइथायाव सिं बिथांखौ माधेपुरानि भुपेन्द्र नारायन मानडाल मुलुग सोलोंसालिआव ( Bhupendra Narayan Mandal University) सासे आलासि बिबुंगिरि (Guest Faculty) महरै थिसनना लानाय जादोंमोन।

Also Read: लखनौनि सा 11 राजखान्थि बादायगिरिया के बि सि आव फिन हरनायाव फेलें

Also Watch: Congress Party stage protest in Tinsukia wearing garland of Potatoes and Onions

Next Story
गाहाय रादाब