Begin typing your search above and press return to search.

मिरु सोरखारखौ बर' सोमावसारारि हान्जाया आलादा बर'लेण्ड सोरजिनो दाबि दैखांदों

मिरु सोरखारखौ बर सोमावसारारि हान्जाया आलादा बरलेण्ड सोरजिनो दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  24 Sep 2019 9:33 AM GMT

कक्राझार: बर'नि आलादा राज्यो बर'लेण्ड दाबिग्रा आफादनि दैदेनगिरिया बि जे पि दैदेननाय मिरु सोरखारखौ गोलाव बोसोरनिफ्राय दिन्दां जानानै थानाय बर'लेण्ड राज्योनि जेंनाखौ थाबैनो सोरजिनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। सोमावसारारि हान्जाया सोरखारखौ थांखिनानै बुंङो बावैसो सान सिगां दाफुंजानाय ज'म्मु काश्मिर,लादाख आरो तेलेंगाना नि मडेल बादियै थांखिजानाय बर'लेण्ड राज्योखौ सोरजिना होआब्ला गुदि थाखो (Grass root) निफ्राइ हादरनि राजथावनि सिम सुबुंदारारि आदर्शजों सोमावसारलांनायनि हुमखि होयो।

मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर', एन डि एफ बि (पि) नि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी,पि जे ए सि बि एम नि गाहाइ लिंथुमगिरि राकेश बर' आ समबार खालि सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै बुंथियो जों ज'म्मु काश्मिर आरो लादाखखौ बोखावनानै गंनै हालामखौ मिरु खुंथाय जानाय हालाम, गंसे एसेमब्लि महरै सोरजिनाय आयदाखौ बरायबावदों।

बर'लेण्ड राज्यो दाबिग्रा सोमावसारारि हान्जाया फोथायना बुंथियो आइन आरो न्याय मिनिस्थ्रिया संबिजित नि दफा नं 370 (1) खौ बोखारना राजखान्थियारि लुबैनायखौ सुफुंबाय। थिग बिदिनो गोलाव बोसोरनिफ्राय दिन्दां जाना थानाय बर'लेण्ड जों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरसानि दाबिखौबो राजखान्थियारि गोसोजों अरायथा सुस्रांलांनो खावलायो। लोगोसेनो सोमावसारारि हान्जानि दैदेनगिरिया बुंङो गोदान राज्यो आरो मिरुआरि खुंथाइ हालाम सोरजिलांनो गंनै सदन फारियै राज्यो सभा आरो लक सभा याव बि जे पि नि सोद्रोमानि अन्जिमाया बारा। बबेखानि सोरजिनो गोसो जायोब्ला दाबिनाय जेंनाखौ सुस्रां लांनो हायो। नाथाय गुबै जाहोना जाबाय आगोलनि सोरखारनि बेबादि सोद्रोमा गैयामोन।

आलादा बर'लेण्ड राज्यो दाबिनाया गुबुन गुबुन दाबिनाय बादियैनो मोनसे जोबोद गोजामसिन दाबि। जेराव रोजा रोजा बर' सेंग्रा सिख्लाया अबथिरायै जिउ बावसोमनो गोनां जाबाय। गोलाव 50 बोसोर राज्यो बिहरनानै सोमावसारनायाव सा 5,000 सुबुंआ जिउ खोमानांबाय आरो सा 20,000 निबो बारा बर' लाइमोन जोब्थेसालियाव दोनहर जाबाय। नाथाय दुखु नांथाव खोथाया बेनो राज्यो सोरजिनायनि गोहो बोलो थासेयावबो बोसोरनि उनाव बोसोर राजखान्थि गेलेगासिनो दं होनना सोंखारियो। सोमावसारारि हान्जानि दैदेनगिरि मोना संबिजिदखौ लिरखा दोन्नाय द'फा नं 2 आरो 3 नि फारसे अन्याय आरो नेवसि गारदों , बेयो संबिजिदनि फार्से हेव खालामदों होनना सुबुं गौमायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि मोना दुखु जों फोरमायो।

Also Read: पान्जाबनि 83 बोसोर बैसोनि बोराया मास्टार डिग्रि आवग्रिबाय

Next Story
गाहाय रादाब