Begin typing your search above and press return to search.

सोरखारा राज्योनि दुंहाव थासारिखौ नायबिजिरनो निया आरो एस आइ टि दाफुंबाय

सोरखारा राज्योनि दुंहाव थासारिखौ नायबिजिरनो निया आरो एस आइ टि दाफुंबाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Dec 2019 7:25 AM GMT

Guwahati : हादोरसानि सोरबिथिं नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ बेरेखा खालामनानै गासैबो थाखोनि राज्यो-राजाया राजा लामा होबथानाय, खुद्रिसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदिनि सायाव राज्यो सोरखारा जोबोद जिंगासिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सप्ताहयाव जालांनाय हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव दुंहाव एबा गुलुं गुजुं थासारिनि सायाव मैया आसाम सोरखारनि बुंथिगिरि ड° हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिसपुराव मोनसे खौरां मेल खुंफुंङो।

बै खौरां मेलावनो बिथाङा गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय आरो सोरखारनि गाहाइ मावख' जनता भबनखौ अर फोजोंनायनि गाज्रि थुलुंगाखांनाय फोरमानथि मोन्नो हादों। दासिमाव जोंनि गेजेराव टेलिफन आरो भिडिअ फुटेजफोर दंखायो। लोगोसे बे गासैबो जाथायनि आन्दोआव सासे गोजौ थाखोनि मेलेमजिबि लोब्बा दं। प्रेस मेलाव नुजाथिनाय खौरांगिरिया मिथिनो लुबैनायाव मन्थ्रि बिथाङा बुङो बिथांनि मुं बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानाया गाहाम जासिगोन होन्ना। बै मेलेमजिबि बिथाङा गोबांथार समावनो

राज्यो-राजानि गोजानाव थायो।

नोगोरारि सोदांनाय आइन बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बिथाङा थोंजोङै लोब्बा गैयाब्लाबो मोनसे दुथां हान्जाखौ जनता भबनाव अर फोजोंनायनि जाथायाव नांथाबनो गाज्रि थुलुंगा खांहोदोंमोन। बेराफारसे थिं जाय सिमि मुंनि हान्जाखौ बेन्द खालामनायनि उनाव बै नांथाबना थानाय सुबुंफोरानो पि एफ आइ आफाद दाफुंनानै जनता भबननि लांगोनायाव जाफ्लेनाय अहिंसा जाथायनि दायाव लोब्बा थानायनि फोरमानथि मोननाय जादों। थिग बिदिनो आसाम प्रदेश लाइमोन कंग्रेसनि आफादगिरिया जनता भबन लांगोनायाव अहिंसा जाथायाव आरो एन एस इउ आइनि लेङाइ आफादगिरिया संकरदेब कलाक्षेत्रआव जालांनाय अहिंसा जाथायाव लोब्बा थानायनि फोरमानथि मोनदों।

लोगोसे मन्थ्रि बिथांआ कंग्रेस आरो ए आइ उ डि एफ नि सोद्रोमाफोरा फेसबुकनि गेजेरजों माखासे बेले बेजे गोनां खोथा लिरनानै होनायनि इभिदेन्स बोखांनाय जादों। बे बेलायाव नगावनि सासे गोख्रों मावथि काजि तनजुम मुं लानानै बुङो दि जनता भबन खाथिसिनाव फैफानो हांख्राइहरदोंमोन। जाय बिथाङा कंग्रेस दोलोनि सांसद प्रद्युद बरदलै बिथांजों खाथि सोमोन्दो दंखायो होन्ना अ'जद दैखांङो।

दासिम हालागै गासैबो बिथिंखौ गाहामै गाहाम नायबिजिरनो थाखाय डि आइ जि थाखोनि सासे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसार आइ पि एस मृदुलानन्द शर्मानि दैदेननायाव साबा बिबान गोराजों दाजानाय मोनसे गोख्रों संगालि हान्जा दानाय जादों। लोगोसे बे हान्जाखौ नायबिजिरनाय खामानियाव मदद खालामनो थाखाय सासे सि आइ डि एबा एन आइ ए नि गोजौ गागि अफिसारखौ आसामाव थिसन्नो थाखाय नखर मिनिस्थ्रिखौ आर'ज गाबहरगोन। लोगोसे राज्योनि आइन आब्रुथि ( Law & Order) खौ नोजोर लाखिनानै थाबैनो मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि (Union Home Minister ) अमित चाह बिथांखौ लोगो हमगोन। नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ बेरेखा खालामनानै हादोरसानि फावथिफारियाया खामानि दोनथनाय एबा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंब्लाबो दानबान्थाखौ दानस'नायनि थिरांथा लानाय जायाखै फोरमायो।

Also Read : पाकिस्ताननि बारग’ हादोरगिरि पार्भेस मुसारफखौ हादोर बेरेखानि दायाव थैनायनि साजा फोसावदों

Also Watch: AASU hangs effigies of State Ministers in Kokrajhar against CAB

Next Story
गाहाय रादाब