Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसायाव सासे सुबुंनो मोनसे हा पाट्टा होनायनि खान्थि

हादोरसायाव सासे सुबुंनो मोनसे हा पाट्टा होनायनि खान्थि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Oct 2019 7:24 AM GMT

गुवाहाटिः आसाम हादोरसायाव मोनफ्रोम गामिआवनो सासे सुबुंनो मोनसे हा पाट्टा होनाया मोनसे गेदेर मावनो गोनां खामानि। जाय खामानिआ साफ्रोम सुबुंआरिनि हा फोरमानथि बिलाय दखल खालामनायनि मोनसे खान्थि।

मोन्थिनाय बादिब्ला आसाम हादोरसानि हा पट्टा खालामनो थांनायाव गोबां बिमा गामि फोराव जेंना दं।बेफोरखौ लानानैनो दा आसाम सोरखारा पाट्टा बिथांखिनि गेजेरजों सासे सुबुंनो मोनसे हा पाट्टा होनाय नि खान्थि दानायजों खामानिखौ मावनो आखाव लादों। मोन्थिनाय बादिब्ला बे गोदान नेम खान्थिनि गेजेरजों हा पाट्टाखौ नागिरनाय बादियै एबा हा पाट्टखौ मोननांगौब्ला बिसि बिसाइ सानैबो गसर गाबनांगोन होनना मोन्थिहोदों।

गोख्रोङै बुंनाय बादियै हादोरसा सोरखारा माखासे गामियारि ओनसोलनि सोरखारारि हाफोरनि सायाव जेबो रोखा फोरमानथि गैया , जायनि थाखाय मानसिफोरा जेबो नंगुबै हानि फोरमानथि बिलाइफोर गैयालासिनो बायनाय फाननाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायदों।

बेफोर जेब्ला हादोरसा सोरखारनि हा जागोन थारैनो गासैबो जाजोबगोन। जोबलांनो हमनाय आर जोबस्रांनाया गासैबो मोजांआव फैगोन। जायनि थाखाय हादोरसा सोरखारा गामिफोरनि गेजेराव मोनसे गामिखौ लेन्ड बेंक खालामोब्ला।

हादोरसायाव जुदि आबाद खालामनाय हाखौ आबादारि हाखौ आबादारि नङै हासिम सोलायहोनया बेफोर मोजां जानाय नंआ। बेखायनो दायो सोरखारा मोनसे 'आबादादारि हा खान्थि ' दानायनि थाखाय साननांगौ। जायनि थाखाय हाखौ आबादारि नङैसिम लांनायनि थाखाय सोरखारनिफ्राय गनायथि लानायखौ गोनांथि खालामनांगौ ।

बे हा सोलायनाय खामानिनि सायाव थादनाय गैयालासे गाहायै रेजिसत्रेस्यननि सायाव मानिथायखौ दानांगोन।

हा सोलायनाय रेजिसत्रेस्यननि खामानियाव हा दालालफोरजों लोगोसे बेंखनारि मावखुलि आरो रेजिसत्रेस्यन मावखूलिफोराव गोथौयै सोमोन्दो थानांगोन। सुव-मट' हा रेजिसत्रेस्यन खान्थि बादियै हा सोलायनाय एबा बायनाय फाननायनि थाखाय जायानो जा बेंखनारि मावखुलि आरो रेजिसत्रेस्यन मावखूलिफोराव थांनानै हा सोलायनाय एबा बायनाय फाननायनि थाखाय हा रेजिसत्रेस्यन खालामनो नांगोन। गाहायै कामरूप आरो कामरुप (मे) जिल्लाफोराव, ट्राइबेल बेल्ट एन ब्लकससिम हा सोलायनायनि बिथिंआव जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय गनायथिखौ मोननांगोन ऐबा लानांगोन।

गोदान हा बिमा सक्ति बिथांखिआबो बेफोर बादि हा सं रैखा खालामनायव गोबां फिथाय गोनां जागोन होनना फोरमायदों। बेफोर बादि खालामनायनि गेजेरजों थारैनो हादोरसानि हाफोरखौ दखल खालामनायनि गेजेरजों मानिनां खान्थिफोरखौ मानिनांगौनि गोनांथि खालामना लायोब्ला बयनिबो मोजां बेखौ मोन्थिनो मोननाय जादों।

Also Read: बर’ थुनलाइ आफादनि बारग’ आफादगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ इउ एन ब्रह्म सुबुंथिनि फाइखि बान्था 2019 होलांदों

Also Watch: Married Man arrested for allegedly killing Girlfriend after impregnating her

Next Story