Begin typing your search above and press return to search.

भारतनि रेजिस्थार जेनेरेलआ प्रटिक हाजेलाखौ प्रप'जेल दिसपुराव गथायहोनो बिथोन

भारतनि रेजिस्थार जेनेरेलआ प्रटिक हाजेलाखौ प्रपजेल दिसपुराव गथायहोनो बिथोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  18 Oct 2019 7:31 AM GMT

भारतनि रेजिस्थार जेनेरेल (Register general of India) आ हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव बुधबार खालि हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ ( National Registration of Citizenship) आयदायाव गंसे नायफामनाय सावराय जथुम (Review Meeting) खुंफुंनाय जायो। बै सावराय जथुमाव हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ आसामनि कर्दिनेटर प्रटिक हाजेला बिथाङा मोन्नै नांगौथार थांखि (Proposal) भारतनि रेजिस्थार जेनेरेलनि नुजाथिनायाव फोरमायो। बेफोरनि गेजेराव दं

हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ , आसाम हादोरसायारि कर्डिनेटर प्रटिक हाजेलनि नुजाथिनायाव मोन्नै आयदानि सायाव गोथौयै सावरायनाय जायो जेराव आसाम सोरखारनि न'खर आरो राजखान्थि बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबान गोरा मोनाबो बाहागो लायो।मख'जाथावदि सावराय मेलावनो बै गोनांथार आयदाखौ थाबथाबैनो आवगायलांनायनि थाखाय आसाम सोरखारखौ खामानि मावलांनो खावलायहरो।

आसाम सोरखारनि न'खर आरो राजखान्थि बिफान (Home and Political Department) नि नेहाथारि आरो कमिसोनार (Secretary and Commissioner) आसुतस अंग्निहत्री जों गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि (Senior Officials) गागि बिबानगोरा मोना बै सावराय जथुमाव बाहागो लाहैयो।

मख'लांनो गोनां दि हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ (NRC) फोसाव जानाय हादोरनि जौसिन बिजिरसालि (Supreme Court) आ रैखाथि गोनां (Secured) आधार कार्ड नि बादियै एन आर सि खौ रोखा खालामनो थिनहरनाय जादोंमोन।

2019 माइथायनि 13 आगष्ट नि बिथोन बादियै हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि गाहाइ बिजिरगिरि रन्जन गगै आरो रहिन्टन फालि नारिमेन नि दैदेननायाव बेन्स आयेन बिजिरगिरि मोना आसाम हादोरसायारि कर्डिनेटर( NRC) प्रटिक हाजेला बिथांखौ बिथोन हरनाय जादोंमोन।

मख'जाथावदि 2019 माइथायनि आगष्ट 31 आव फोसाव जानाय हादोरसानि सा 3,30,27,661 नोगोरारिया जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ (Final National Registration of Citizenship) गावसोरनि मुं फारिलायाव सोसनहोनो आर'ज गाबहैदोंमोन। बेफोरनि गेजेराव सा 3,11,21,004 नोगोरारिया सोदेरफानायाव जाफुंसार जादोंमोन आरो सा 19,06,657 नोगोरारिया प इनइलिजिबुल सानजादोंमोन।

Also Read: धुबुरि जिलायाव गान्धी संकल्प यात्रा हाबाफारि खुफुं जाबाय

Also Watch: Does Candidates from other states dominating Railway Jobs in the Northeast?

Next Story
गाहाय रादाब