Begin typing your search above and press return to search.

मिरु मन्त्रि स्म्रिटि इरानिनि ट्रलस ट्रलस साबसिन नुथाय, 'जाखास' होनना इन्सटग्रामाव बुंदों

मिरु मन्त्रि स्म्रिटि इरानिनि ट्रलस ट्रलस साबसिन नुथाय, जाखास होनना इन्सटग्रामाव बुंदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  22 Nov 2019 12:59 PM GMT

New Delhi: मिरु बिफाननि आइजोआरि आरो खुदियाफोर जौगाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां स्म्रिटि इरानि आ आरोबाव खेबसे इन्सटग्राम खौ साबायखर बावदों जायनि थाखाय बिथांनि मोजां नुथायफोरखौ मोजाङै फोरसावनायनि थाखाय जायनि गेजेरजों बिथांआ गावनि मोजांखौ देरहानो हादों। जेब्ला बिलिनारि फिलानट्रफिस्ट बिल गेटस जों लोगोसे फथ' लानायखौ मोजां नोजोरै रानसारनायनि थाखाय, इरानि बिथांआ थालांनाय बाथ्राफोरखौ सावरायज्लायो।

बेखौनो सानबाय थादों जोंनि फरायनायफोरखौ आबुं खालामनो हायाब्ला माबोरै जों इउननि जिउआव खामानि मावगोन ( वानदारिं चिनस उइ हेभेन्ट कमप्लेत आवार स्टादिस वाट उइ सुल्द दु इन दा फिउसार? ) होनना मिरु बिफाननि आइजोआरि आरो खुदियाफोर जौगाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां स्म्रिटि इरानि आ फोरमायदों आरो गावजों लोगोसे गेटसजों फथ' खेबजादों।

मिरु बिफाननि आइजोआरि आरो खुदियाफोर जौगाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां स्म्रिटि इरानिहा मोनसे सिमां दं जाय सिमांआ माबोरै सोलोंथायनि रोंगौथिखौ जौगाहोनो आरो फोथांना लाखिनो हागोन। मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला एफिदेफिनि गेजेरजों बेखौनो खौरां मोननाय जादों जायनि थाखय मिरु बिफाननि आइजोआरि आरो खुदियाफोर जौगाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां स्म्रिटि इरानि बिथांआ डिलहि मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय ग्रेजुवेस्यन खालामनो हायाखै एबा आबुं जायाखै।

मोन्थिनाय बादिब्ला बुहुमाव बयजोंबो मोन्थिजानाय धोनि मानसि बिल गेटस बिथांआबो फरायजोबा लासैनो कलेज नागारनाय सुबुंसो। बे फथ' दैखांजानाय मोनसे गेदेर देरहानायनि लोगो मोनज्लायनायनि बिथासो। 17 रिंगानि सम गेजेरावनो 66,000 सुबुंफोरनिफ्राय मोजां मोननायखौ बुथुमनो हानाय जादों।

मिरु बिफाननि आइजोआरि आरो खुदियाफोर जौगाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां स्म्रिटि इरानि बिथांमोननि फथ'खौ नुनानै सावथुन दिहुनगिरि बिथां इखता कापुरआबो फंनैसो बिबुंथि लाखियो। " बस, जों दासिमबो गोसोखाङो, तुलसि नि मानोना.....अननानै फैफिनदो"... होनना बिबुंथि होयो। गुबुनफोरा बिथांमोननि बिबुंथिफोरखौ नुनानै बाखनायदों आरो गनायना लानायखौ नुनो मोननाय जादों।

Also Read : गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया ट्रेफिक जेंनायाव गोनांथार बिथोन फोसावदों

Also Watch: Govt all set to push for the contentious Citizenship Bill in the winter session of Parliament

Next Story