मानि थाखाय डिफु मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद आवल' सोमोनांथाव पेकेजफोर?

मानि थाखाय डिफु मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद आवल' सोमोनांथाव पेकेजफोर?

Guwahati: आसाम हादोरसा सोरखारा डिफुआव गोदानै लुखांजानाय आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव सोमोनांथावयै रां खरसा खालामनो आरो राहाथियारि थुलुंगानाय देहा फाहामगिरिफोर खालि जायगायाव थिसननाय खामानियाव मैखोमै मावफुंना जाफुंहोनायनि थि खालामदों।

आसाम हादोरसानि देहायारि आरो नखर अनसाय बिफाना डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव देहा फाहामग्राफोरनो जाबादि मान दानबान्था होनो नांगौ जानाय रांआरि बिथिंखौ गोसो थुलुंगानाय बादि होनायनि थाखाय थि खालाबदों। थुलुंगानाय बादियै 25 जौखोन्दो बेसिक दान बान्था महरै होनाय जागोन।

जाय देहा फाहामगिरिया 70 बोसोर बैसोसिम डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव खामानि मावनायफोरनो आजिरा लानायफोरनो बारायनाय जागोन। आथिखालाव सोरखारनि सासे देहा फाहामगिरिफोरनि देहा फाहामसालिआव खामानि मावनाय आजिरा लानाय बैसोआ 65 ।

बेरा फारसेथिं डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव खामानि मावनाय देहा फाहामगिरि बिसोरनि थाखा थानायनि राहाफोरआ बेसेन होनांआ जासे थानो न' खथाफोराव थानो मोनगोन। बेजों लोगोसे HRA बादियै देहा फाहामगिरिफोरा नखर बादियै थाग्रफोरनो जायगायारि जायगाफोराव होनाय जागोन।

डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव देहाफाहामगिरि खामानि मावग्रा आरो नायबिजिरग्राफोरनि थाखाय 10 बोसोरनि थाखाय थुलुंगानाय पेकेजफोरखौ होनाय जागोन।

फाख्रुद्दिन आलि आहमेद मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि आगु देहा फाहामगिरि मावगिरिफोरा डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) नि थाखाय सोरखारनि होनो नांगौ सुबिधाफोरखौ होनाय खामानिआव लोबबा लाखिनानै थुलुंगानाय पेकेजफोरखौ होनाय खामानिआव मदद होफादों।" बे डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव गोबां देहा फाहामगिरिफोरा गुबुन गुबुन बिफान आरो गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावदों। मानि थाखाय सोरखारा बिसोर देहा फाहामगिरिगफोरनो नांगौ बादि मोजां थुलुंगानायखौ होनो हाया? बेफोर बादि सोमोनांथाव थुलुंगानायनि गेजेरजों हादोरसायाव थानाय मोनफ्रोम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिफोराव देहा फाहामगिरिफोरा गुबुन मेडिकेल कलेजफोरनिख्रुइ बांसिन मैखोमै खामानि मावगोन" होनना देहा फाहामगिरिआ बुङो।

गुबुन फारसे डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव देहा फाहामगिरिफोरनि थाखाय बेफोर बादि थुलुंगानाय पेकेजफोरखौ होनाय नुनानै जरहाट मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरिआ मोन्थिनानै सोमो नांदों। " मानि बिथिंनि थाखाय सोरखारा बे बादि खालामदों? थारैनो देहा फाहामगिरिफोरा डिफुनि आसाम हिलस मेडिकेल कलेज आरो रिर्चास इन्स्टिटुद (AHMC & RI ) आव खामानि मावनो थांआ नामा?"। होनना बियो बुङो।

logo
Sentinal Assam
bodo.sentinelassam.com