Begin typing your search above and press return to search.

जुदि नोगोरारि बिलखौ थिसनगोन अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन: अटुल बरा

जुदि नोगोरारि बिलखौ थिसनगोन अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन: अटुल बरा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  21 Nov 2018 9:50 AM GMT

गुवाहाटी,नवेम्बर 21: मिरु सरकारनि जयेन पारलियामेन्टारि खमिटिनि मेल जथुमनायनि सिगां असम गन’ परिसद राजखान्थि हान्जानि गाहाय आफादगिरि अटुल बरा बिथांआ बुङोदि, जुदि नोगोरारि (सोदांनाय) बिल 2016 खौ हादोरसायाव सोदांगोन अब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। बिथांआ बुंबावोदि जुदि बिलखौ सोदांगोन अब्ला आसाम गोरोबथा आरो एनआरचीआ जेबो गुन थानाय नंआ” होन्ना बिथांआ बुंबावो।

सेंन्टिनेलनि खौरांगिरिनि सिगांव बरा बिथांआ बुङोदि, “असमिया राव आरो हारिमुफोरा गिख्रंथाव थासारिआव दंखायो, आरो जुदि बिलखौ सोदाङोब्ला राव, हारिमु आरो थुनलाइफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव दं, आसाम सोमावसारनाय समाव सा 855 सुबुंफोरनि मुंख्लं जानाया जेबो गुन थानाय नङा, जाय बिथांमोनहा हादोरसायाव 1971 माइथायनि 24 मार्च दान्नि सिगां फैदोंमोन बिथांमोनखौ गनायनानै लाखिनानै बांद्राय जाफैखाबाय आरो जों लाखिनो हाला होन्ना बिथांआ बुंबावो।

फारसेथिं, एजिपि दोलोनि सोद्रोमाफोर फारियै- अटुल बरा, केसब महनेट, फानिभुसान चौदरि, आरो माखासे दैदेनगिरिफोरा मंगलबारखालि जेपिचीनि गाहाय राजेन्ड्र आगरवाल आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरखौ पारलियामेन्टनि नब्लांआव लोगो हमहैयो आरो आसाम हादोरसानि थागिबि सुबुंफोरनि जानानै पारलियामेन्टनि मेलाव रिपर्ट होनो खावलायो।

एजिपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा हादोरसानि सुबुं सानखो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि सुबुं सानखो सोलाइबोबाय थानायनि फारसे रिपर्ट जमा होयो आरो बुङोदि, जुदि नोगोरारि बिल 2016 खौ सोदांगोन अब्ला आसाम हादोरसायाव थानाय थागिबि सुबुंफोरनि थांनानै थानाया सिमां बायदिसो जागोन होन्ना बिथांमोनहा फोरमायबावो।

जायखिजाया जाहोनावनो जों नोगोरारि सोदांनाय बिल 2016 खौ गनायनानै लानो हाया होन्ना बिथांमोनहा बुङो।

Next Story
गाहाय रादाब