Begin typing your search above and press return to search.

सिरां जिल्लायाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इविएम) आरो भिभिपिएटीनि फोरोंथाय होदों

सिरां जिल्लायाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इविएम) आरो भिभिपिएटीनि फोरोंथाय होदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  14 March 2019 8:10 AM GMT

क’कराझार,मार्च 14: हादोरसायाव लख सभा बिसायखथिनि दुंब्रुद बारहावाया बारबोनायलाय हादोरसानि दाब दाब जायगाफोराव गुबुन गुबुन दोलोफोरा बिसायखथिनि सांग्रांथि जानायजों लोगोसे जिल्ला बिसायखथि बिफानफोराबो बिसायखथिखौ गोजोनै खुंफुंनो बायदि बायदि सांग्रांथिआरि जथुमा लागासिनो दं। बेबादिनो 5 नं क’कराझार (ट्रायबेल) बियाबनि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 31 नं सिदलि खोन्दो बियाबआवबो सिरां जिल्ला खुंथाया फारि फारि जथुमा लागासिनो दं। बिथांमोनहा बिसायखथिनि बिबानगिरि साफ्रोमबो ऑफिसारफोरखौ लाफानानै बिसायखथिनि सायाव फोरोंथायबो होगासिनो दं।

थांनाय समबारखालि सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बड’लेन्ड आलासि न’नि खन्फारेन्स हल एबा न’ब्लांआव सिरां जिल्ला डिपुटी खमिसनार आरो जिल्लानिनो बिसायखथि ऑफिसार गौतम तालुकदार बिथांआ सरकारि मावख’नि मोनफ्रोमबो बिफाननि साफ्रोमबो ऑफसारफोरखौ लाफानानै जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो खौरांगिरिफोरखौ लानानै भारत बिसायखथि बिफाननि आयेन एबा Model Code of Conduct नि सायाव सावरायनायजों लोगोसे बिसायखथिजों लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ सावरायो। बे जथुमायाव गुबैयै बिजेपि, बिपिएफ आरो सिपिआइ (एम) राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन होन्ना खौरां मोन्नाय जायो।

बेबादिनो बिसायखथिनि फोरोंथाय होनायनि 1थि आरो 2थि खोन्दोखौ फोरोंथाय होखांनायनि उनाव पार्सनेल चेलआ 3थि खोन्दो फोरोंथांय होनायफोरखौ जागायबाय होन्ना मिथिनो मोन्नाय जायो। 3थि खोन्दोनि फोरोंथाय होनायखौ डिपुटी खमिसनारनि मावख’नि खन्फारेन्स हल, बंगाइगांव थाव सोदांग्रा मिरु, क्रिसि बिग्यान केंड्र आरो जिल्ला मिरुफोराव 1थि, 2थि आरो 3थि बिसायखथिनि ऑफिसार एबा बिबानगिरि बिथांमोनो फोरोंथाय होदों होन्ना मिथिनो मोनबावो।

फोरोंथाय होनायनि समाव, बिथांमोनो भट सोनायनि हाबाफारि, आयेन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इविएम) आरो भटार भेरिएबोल पेपार औदित ट्रायेल (भिभिपिएटी) आगजुफोरखौ बाहायनायफोरनि सायाव फोरोंथाय होदों।

मखनो गोनांदि, सिरां जिल्लानि सिङाव गासै सा 2,05,872 सुबुंफोरा गाव गावनि बेसेनगोसा भट’खौ होगोन। बेनिनो सा 1,02,557 सुबुंफोरा हौवाफोर आरो सा 1,03,315 सुबुंफोरा हिन्जावफोर। भट होनो थाखाय जिल्लायाव गासै मोन 269 मिरुफोरखौ फसंनानै होनाय जादों।

Also Read गाहाय रादाब

Next Story
गाहाय रादाब