Begin typing your search above and press return to search.

आइ.एल.पि हादोरसानि सा 10 लाख सुबुंफोरा आसामनि सायाव गोसो गाबनांगोनः सुहास चाखमा

आइ.एल.पि हादोरसानि सा 10 लाख सुबुंफोरा आसामनि सायाव गोसो गाबनांगोनः सुहास चाखमा

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Nov 2019 9:19 AM GMT

Guwahati : सुकुरबार खालाराव गुवाहाटि प्रेस क्लाबआव सुबुं बिजोंनि लोगो लाज्लायनाय बिथोनगिरि निउ दिलहि राग्टस एर रिस्क एनालाइसेस (RRAG) सुहास चाखमा बिथांआ बुङो दि " नखरारि मावसोम आफाद आरो सालायनाय भारत जन्ता पार्टि आ बेखौनो थांखि दैखांओ जायनि थाखाय Aखौ थिसननाया, 1873 आव दाना लाजानाय सान्जायारि बंग ओनसोलारि थिसनथाय आव बारगा नोगोरारि सोदांनाय बिल (CAB) जानाय नंआ, जा बादि भारतारि हारिमाया इननार लाइन पारमित (Inner Line Permit) खौ सोना लाफानाय जेरै अरनचल प्रदेस, नागालेन्ड, आरो मिजुराम हादोरसाफोराव नोगोरारि सोदांनाय बिल (CAB) एबा बे बिथांखिखौ बाहानायनि गनायथि गैया।

इननार लाइन पारमित (ILP) आइ.एल.पि महरै अरनाचल प्रदेस, नागालेन्ड आरो मिजुराम हादोरसा फोरा थिसनजादोंब्ला बेफोर हादोरसाफोराव नोगोरारि सोदांनाय बिल (CAB) नाजावयि 2018 सुबुं होबथा बिलनि बादियै 10 लाख सुबुफोरखौ आयेनारि बेरेखा थाथि होनना आसाम हादोरसाजों सोंखारिजागोन। बे खामानिखौ लानानैनो आसाम हादोरसाया 2024 माइथायनि सिगां समफोरावनो गुबुनारि सुबुं थाथिखौ फोजोबगोन।

आसाम सोरखार आरो आरो एम.एस.ए (MHA) फोरहा गाहायै ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रानो हानायनि एबा सुस्रांनांगौनि जेबो थांखि आरो मावनो लानाय बिथांखि गैया होनना बुंदों। बिथांआ बेखौबो बुंबावोदि " जायनि थाखाय नोगोरारि सोदांनाय बिल (CAB) बेखौ मावनायनि थांखि लादों बेयो मिथिंगायारि नोगोरारि सोदांनाय, जायफोर हारिफोरा माइनरिति थाखोआव गोग्लैयो, जेरै आफगानिस्तान, बांलादेस आरो पाकिस्तान नाथाय गरखा सिदुल्द ट्राइबफोरनि मादाव भजपुरिफोर, कज राजबंसि, बागानारि ट्राइबबेल फोरा बैफोर हादोरफोरनि बेलायाव जेबो लोबबा थानाय नंआ, आरो बेखायनो बिसोरनिसिम नोगोरारि सोदांनाय बिल आ गोहोम गोग्लैनाय नंआ होनना बुङो।

चाकमा बिथांआ बेखौबो गोबारै बुङो दि जायनि थाखाय नोगोरारि सोदांनाय बिलखौ सिफायनानै भारता नोगोरारि उन्दै हारि (Indian citizen minorities) गुबुन मोनसे खौ दानायनि थांखिखौ इननार लाइन पारमित (ILP) आइ.एल.पि हादोरसाफोराव लानो हागौ होनना बुङो।

बिथांआ फोरमायबावो जायनि थाखाय बेयो एन.आर.चि नि जेंनाखौ सुफुंनायनि मोनसे आबुं सोमोन्दो गोनां खामानिनि गोनां, नाथाय भारत जन्टा पर्टिआ सा सान्जायारि इननार लाइन पारमित (North East LIP) आव सुबुंफोरनि सायाव बाहागो खालामनाय एबा बोखावनायखौ थिरांथा लानायखौ मोन्थिनो मोन्दों। जायनि थाखाय इननार लाइन पारमित आरो इननार लाइन पारमित नङै (ILP & NON ILP) हादोरसा महराव बोखावनो थिरांथा खालामदों। बेफोर खामानिया थारैनो जामारोब्ला गोबां जेंना नुजागोन आरो बे जेंनाफोराव उन्दै हारिफोरा सैसोनो गोनां जागोन" होनना फोरमायदों।

Also Read : लक्षिमपुरनि धकुवाखाना खुंथाइ नि बान्जायनायाव हादोरारि खौसेथि सान खुफुंजाबाय

Also Watch: Two days State level Kabaddi Tournament kicks off in Tinsukia

Next Story
गाहाय रादाब