Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसायाव सेथि डिवालि फोरबोआव सा 127 सुबुंनि जाब्रबथाय जाथाय

हादोरसायाव सेथि डिवालि फोरबोआव सा 127 सुबुंनि जाब्रबथाय जाथाय

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  29 Oct 2019 8:31 AM GMT

गुवाहाटिः हादोरासाफोराव रंजानायजों डिवालि फोरबोखौ फालिनाय जादों। बोसोरफ्रोमावबो गुबुन दिनफोराव मानसिनि जाब्रबथाय जानाय जाथायाबादि थांनाय सेथि डिवालि फोरबो फालिनाय सानाव माखासे सुबुखौ लामाफोराव हादोरसायाव जाब्रबथाय जाथाय जानाय लोगो मोन्दों। बे जाब्रबथायाव गोग्लैनायफोरखौ गंसेल 108 मृत्यनजय (Mritunjay Service) खामानि मददनि गेजेरजों देहा फाहाम सालिआव रोगानांगौ जायो।

डिवालिनि सानाव मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला हादोरसायव मृत्यनजय (Mritunjay Service) खामानि मददनि गेजेरजों सा 144 जाब्रबथाय जाथायनिफ्राय जिउ रैखानि थाखाय खामानि मावनो गोनां जादों। बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाथायनि जाब्रबथायफोरा डिवालि फोरबो फालिनाय सानाव हादोरसायाव जादों होनना मोन्थिनो मोननाय जादों।

खौरांनि बादियै सा जिस्नि (17 ) अर खामजानाय सुबुंफोरखौ मृत्यनजय (Mritunjay Service) खामानि मददनि गेजेरजों देहा फाहामथायनि थाखाय खामानि मावनाय जायो रबिबाराव। बेनिनो मादाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा ड'(6) बेजों लोगोसे कमरुप ( मे) (Kamrup Metro) आव सा थाम (3), कामरुप (आर) (Kamrup R), जरहाट आरो डिब्रुगड़ निफ्राय सा नै (2), लाखिमपुर आरो सनितपुरनिफ्राय सा से (1), होनना मोन्थिनो मोन्दों।

सानसेआवनो लामा जाथाय जाब्बथाय गासैखौबो लानानै सा नैजिस्नि ( 27) सुबुंनि अनजिमाखौ मोननो हादों। कामरुप ( मे)(Kamrup Metro) आरो कामरुप (आर) (Kamrup R) आ मोन्थिहोबावनाय बादिब्ला आरोबाव 16 जाब्रबथाय जाथायाव गोग्लैनायनि मोनसे फारि फोरमायथि बावदों, धेमाजिनिफ्राय जाथाय सा जिथाम(13), बरबेटा जाथायाव सा जि (10), सनितपुराव सा डाइन (8), नलबारि आरो गलाघाताव सा स्नि (7), जरहात, सिबसागर ,धुबुरि आरो बाकसायाव सा बा (5), डिब्रुगड़ आरो नगाव आव सा ब्रै (4), उदालगरि, काचार, आरो चिरांआव सा नै (2) यै, कक्राझार, दरं आरो तिनचुकियाआव सा से (1) यै जाथाय जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बेनि फिथाय बादियै डिवालि फोरबोनि समाव रंजानायखौ दबथायनो हायैनि थाखै बेफोर जाथाया सोमजिदों होनना फोरमायदों।

Also Read : “क्राइम ब्रान्स पुलिस थाना” या खामानिआव नांसिगोन

Also Watch: Incessant Rain leads to severe Landslide in Lumding

Next Story
गाहाय रादाब