Begin typing your search above and press return to search.

राज्योआ दुर्गा फुजानि दशमी सानाव 156 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों मुगा मुगि जानांबाय 

राज्योआ दुर्गा फुजानि दशमी सानाव 156 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों मुगा मुगि जानांबाय 

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  10 Oct 2019 9:24 AM GMT

Guwahati: बिमा दुर्गा फुजा आरो गुबुन गुबुन रंजाथाइ फोर्बोयाव राज्योआव लामा जाब्रबथायनि जाथाया सोमोनां होदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादियै बे बोसोरावबो राज्योनि दाब दाब जायगानि सांग्रांथि गैयि गारि सालायग्राया जाब्रबथायनि जाथायाव मुगा मुगि जानांबाय। गासैबो र'ड एक्सिडेन्ट जाथायाव भुगिनांनाय जब्राफोरखौ इमारजेनसि सिबिथाइ देहा फाहामथाय राहा मृत्युन्जय 108 गारि जों देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। दुर्गा फुजानि ब्रै सानावनो हादोरसाया मोन 550 लामा जाब्रबथाइनि जाथायाव मुगा मुगि जानांदों ।

मोनसे मोनथिनो हानाय फोथायथाव फुंखानि बादिब्ला बिमा दुर्गा फुजानि दाइनथि सान अदेबानि 8 अक्ट'बर (Dashami) खालि राज्योनि खना खनलानिफ्राय लामा जाब्रबथाय जाथायनि रादाबा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनथिनो मोनदों। फुजानि रंजानाय जोबस्लाबैयावनो राज्योआव मोन 156 लामा जाब्रबथाइनि जाथाया राज्यो-राजाखौ सोमोनांहोयो आरो समखिखां होयो। 8 अक्ट'बर (Dashami) नि सानावबो कामरुप जिलाया मोन 19 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों फारिनि गोजौ मासि आवग्रिदों, जेराव गलाधाट मोन 13 आरो मरिगाव जिलाया मोन 12 लामा जाब्रबथायजों थामथि सारियाव दं।

मख'जाथावदि हादोरसानि राजालामायाव गारि सालायग्रानि थारै लामा जाब्रबथायनि खौरांआ मिथियोब्ला मेगना खाफालाव गाखोगोन। जेराव गेजेर आसामनि न'गाव जिलायाव मोन 11, कामरुप मेट्रपलिटान आरो सुनितपुर जिलायाव मोन 10, धेमाजि, दिब्रुगर आरो अदालगुरि जिलायाव मोन 8 यै , बरपेटा जिल्लायावनो मोन 7 , बङाइगाव जिलायाव मोन 6 यै, बाक्सा, सिरां, लक्षिमपुर आरो हाइलाकान्दि जिलायाव मोन 5 यै , सिबसागर आरो जरहाट जिलायाव मोन 4 यै, कक्राझार,करिमगन्ज आरो धुबुरियाव मोन 3 यै, दरं आरो नलबारि जिलायाव मोन 2 यै, माजुलि , कासार आरो डिमा हासाव जिलायाव मोन 1 यै लामा जाब्रबथाइनि खारिथि । बेनि फ्राय हमदांनो हायोदि कामरुप जिलायानो दुलाराय हादोरसा नाङै दुर्गा फुजानि रंजानाय समावनो बे गिख्रंथावै खौरां लामा जाब्रबथाइनि जाथायाव गोजौ मासि आवग्रिहैबाय। मख'जाथावदि दुर्गा फुजानि गासै ब्रै सानाव राज्योनि दाब दाब खना खनलायाव मोन 638 लामा जाब्रबथाइनि जाथायजों मुगा मुगि जानांबाय। बै सानब्रैनि गेजेराव राजा लामायाव सांग्रांथि गैयि गारि सालायगिरिनि थाखाय लामा जाब्रबथाय अन्जिमाया बांनायनि फ्राय बांलांगासिनो दंसै। हादोरनि हान्जा मेला बिफान आरो पुलिस बिफाना लामा जाब्रबथाइनि जाथायखौ खमायलांनो नांगौथार राहा लाया मानो थेवबो दि जाब्रबथायाव भुगिनांनाय सुबुंनि अन्जिमाया दबथायनो हायाखै बेनिनो फोरमान होन्ना राज्यो राजाया बुंहरदों।

Also Read: अदालगुरिनि 476 बोसोर गोजाम मन्दिराव जिव बुलि होना दशमी फुजा खुंफुंजादों

Also Watch: Danger Alarm: Rise in water level by 10 cm per hour due to Pipeline Burst in Dima Hasao

Next Story
गाहाय रादाब