Begin typing your search above and press return to search.

कक्राझाराव ए बि एम सु आ नै घन्टा गाज्रि लामा फाहामनांगौनि दाबियाव सोमावसारदों

कक्राझाराव ए बि एम सु आ नै घन्टा गाज्रि लामा फाहामनांगौनि दाबियाव सोमावसारदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  17 Sep 2019 12:53 PM GMT

कक्राझार, 17 सेप्टेमबर: बिटिसि नि कक्राझारनि भतगावाव थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुं, हान्थियारि गोबां बोसोरनि फ्राय राज्यो राजाया भुगिनानै फैनाय बायख्ला- जिख्ला पि डब्लुउ लामाखौ गोख्रैनो फाहामनांगौनि दाबियाव सरासनस्रा राज्यो राजानि हेफाजाबाव दुलाराय बर'लेण्ड माइन'रिटि फरायसा आफाद सुंदयै ए बि एम सु नि दैदेनगिरि मावथिफोरा लामाखौ होथेना सोमावसारनाय दिन्थिफुंङो। मख'जाथावदि बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुम गाहाइ मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ दुसिनानै सोमावसारग्रा आफादा बुंथियो बिथाङा गावनि कक्राझार ओनसोलावसो जौगाहोनो हाबावदों। गुबुन गुबुन हालामफोरा जौगानायनि मोखांखौनो नुवाखै।

मख'जाथावदि कक्राझार सोहोरनिफ्राय 5 किलमिटारल' गोजानाव थानाय गरकाप्तानि लामाखौ फाहामनायनि बेलायाव जेबो गोनांथि होयैनि अजद दैखांङो सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरि मोना। 2 घन्टानि लामा होथेनाय हाबाफारियाव बि टि सि नि गाहाइ हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि समाज जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रांनि ब्रह्म नि हेंथायै मुरदाबाद, थाबनो लामा फाहाम बायदि बायदि स्ल'गानजों अखा अख्रां गोमखांहोयो।

सोमावसारग्रा हान्जाया बि टि सि नि गाहाइ खुंथाइगिरि हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिनानै बुंथियो दि बिटिसि दाफुंनायनि सिगां हालामाव थानाय थागिबि हारि हारिसानि जेंना जेंगोना सुस्रां नाय जासिगोन, नाथाय दासिमावबो जौगानो हायाखै। मख'जाथावदि राज्योनि मन्त्री आरो जायगानि एम एल ए प्रमिला रांनि ब्रह्मा बे लामाखौ दान मोनसेनि गेजेराव थाबैनो फाहामना होवाब्ला बे भटगाव ओनसोलाव हाबनो होना होनना हुमखि होयो आरो इं 2020 माइथायाव जानो गोनां बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि बिसायख'थियाव भट बर्जन खालामनो थिरांथा लादों।

बिटिसि नि कक्राझार जिला दुलाराय बर'लेण्ड माइन'रिटि फरायसा आफादनि आफादगिरि जाइदुल इस्लामाया खौरां गिरि सिगाङाव बुङोदि बर'लेण्ड खुंथाइ बिबानगोरा आरो सोरखारा बायग्र जिग्र लामाखौ नुहरनानैबो नुयै बादि दिन्थिदों। बेनि थाखायनो गौथमारि सोरखारनि हेंथायै रागा जोंनानै लामा होथेयो। बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि खुंथाइ गोहोआव थानाय बिपिएफ सोरखारखौ थाबैनो लामा लुफुंनागौनि थाखाय दाबि दैखाङो। फुंनि 9.30 रिंगानिफ्राय 11.30 रिंगासिम नै घन्टानि गोख्रों सोमावसारनायाव गोबां राज्यो राजाया बाहागो लाफैयो।

Also Read: डिमा हासावाव आसाम हादोरसा रांखान्थि कमिसननि बिबानगोराया नायदिंहैबाय

Also Watch: 9th annual Karam Utsav observed at Laina Tea Estate in Doomdooma

Next Story
गाहाय रादाब