Begin typing your search above and press return to search.

नोगोरारिफोरनि रैखाथि बादियै आध्हार, खारिथि बुथुमनाया सोलिगासिनो दं

नोगोरारिफोरनि रैखाथि बादियै आध्हार, खारिथि बुथुमनाया सोलिगासिनो दं

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  13 Nov 2019 5:34 AM GMT

70 दिन एन.आर.चि जानायनि उनाव

गुवाहाटिः आसामाव 2 दान आरो 10 सानफोरनिफ्रायनो नोगोरारि थाथि फोरमान बिलाइ अदेबानि एन.आर.चि नि जोबथा फोरमायथि ओंखारनो थांनाया बारलांबाय, गोजौसिन बिजिर सालिनि बिथोन बादियै एन.आर.चि बादि आध्दर नि गेजेरजोंबो नोगोरारिफोरनि रैखाथि खालामनो हागोन जायनि थाखाय दासिमबो हादोरसाफोरनि गोनां खारिथिफोरखौ सोर आरो माबोरै रैखा खालामगोन।

नोगोरारि थाथि फोरमान बिलाइ अदेबानि एन.आर.चि मावनो लानाय थि जानो गोनां खामानि बेफोर गाहायै एपेक्स बेंकनि बिथोन बादियै गासैबो गोदान संनाय खामानिया खालामजागोन। गुबुन फारसे हादोरसा नोगोरारि थाथि फोरमान बिलाइ अदेबानि एन.आर.चि दैदेनगिरिफोरनि मावगिरि , गुबुन मोननै लोगोआरि महरै बे खामानियाव लोबबा थानाय बादियै आर.जि.आइ ( भारतारि सरासनस्रा थिसन बिलाइ ) आरो एम.हेदस.ए ( मिनिस्ट्र अफ हम एफाइर्स )। नेम बादियै नोगोरारि थाथि फोरमान बिलाइ एब एन.आर.चि आ आर.जि.आइ निफ्राय लाबोजादों। जायनि थाखाय हादोरसा एन.आर.चि दैदेनगिरिफोरनि मावखगिरिआ आर.जि.आइ ( भारतारि सरासनस्रा थिसन बिलाइ ) आरो एम.हेदस.ए ( मिनिस्ट्र अफ हम एफाइर्स ) जों एन.आर.चि खारिथिफोरनि सोमोन्दै जेबो फोरमायलायिनि थाखायनो आध्दार नि गेजेरजों नोगोरारि रैखाथिनि खामानिया मावजागोन। जायनि थाखाय बेयो रोखा नंआ बे मोन्थाम माव लोगोफोरा खारिथि रोखा फोरमायनाय खामनिखौ माबेयो मावफुंगोन एबा खालामगोन।

फोरमायनाय बादिब्ला बारग आसाम हादोरसानि एन.आर.चि खामानिनि दैदेन गिरि प्रातिक हाजेला बिथांआ आर.जि.आइ ( भारतारि सरासनस्रा थिसन बिलाइ ) नो एन.आर.चि नि गासै थि खालाम खानाय खारिथिफोरखौ गथारनाय जाबाय। अदेबानि फुंखा बादि फोरमायनायखौ मोन्थिनो मोननाय बादिब्ला दासिमबो 'रेहायथिनि' थाखोनि सिंआवनो दं।

2019 नि 13 आगष्ट आव बिथोन होनाय बादि गोजौसिन बिजिर सालि नि बेन्चनि गाहय बिजिरगिरि रनजन गगै आरो बिजिरगिरि रहिनटन फालि नारिमान बिथांमोनखौ हादोरसा एन.आर.चि नि दैदेनगिरि महरै बिथोन होनाय बादियै जायानि थाखाय आद्धार नि गेजेरजों खारिथिफोरखौ थिसननानै नोगोरारि रैखाथिखौ दाफुंनायनि, बे मोनसेनि उनाव हादोरसा सोरखाराव थिसननो थाखाय खारिथिफोरखौ सोसननाय बोखारनाय फारिथिफोरखौ थोजासे खालामनाय जागोन, मिरुवारि सोरखार आरो आर.जि.आइ ( भारतारि सरासनस्रा थिसन बिलाइ ) फोराव।

हादोरसायाव गासै एन.आर चि आव खारिथि मोननाय बादियैब्ला (68,37,660 नि गेजेरजों ) बिसोरनि मुंफोरखौ थिसनजाबफानायाव जोबथा एन.आर.चि नि फारिथि बादियै सा 3,30,27,661 सुबुंफोरा गसर थिसनदोंमोन। जेब्ला एन.आर.चि आव जोबथा 3,11,21,004 सुबुंफोरनि मुंफोरखौ थिसनजाबफानायजों लोगोसे फारसेथिं सा 19,06, 657 फोरनि मुं फोरा थिसनजाबफानो हायिखौबो मोननो थांदों एब नुनो मोननाय जादों।

Also Read: फै जों बयबो दोहोरोमारि आरो गुनगोनां बेसेनथिनि समाज दानि: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन’वाल

Also Watch: Anomalies in Wooden Bridge Project at Kasua Tiniali under Raha Constituency

Next Story
गाहाय रादाब