Begin typing your search above and press return to search.

बि टि सि बिसायख'थियाव ए जि पि या गेलेनायाव गोनांथि होलांदों

बि टि सि बिसायखथियाव ए जि पि या गेलेनायाव गोनांथि होलांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  5 Nov 2019 10:33 AM GMT

Guwahati : बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम सुंद'यै बि टि सि नि बिसायख'थिया खाथियाव सोफैदों। मख'जाथावदि फैगो 2020 माइथायाव जानो गोनां बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम (Bodoland Territorial Council) नि बिसायख'थि दावहा नोजोरनानै हादोरसानि मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि दोलोनि गेजेराव साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बर'लेण्ड टेरिटरियेल गौथुमनि गाहाइ राजखान्थि हान्जा बर'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (Bodoland People's Front) लानानै हादोरसानि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय बि जे पि दोलोआबो जोबोद खाथिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनायनि थिरांथा लादों।

रायखांनो गोनां दि दिसपुरनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय राजखान्थियारि दोलो बि जे पि आ नै दाननि सिगाङावनो दरब्रै जिलानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दोलोनि खामानिखौ गोख्रों खालामनाय थांखियै फोसावदिंनाय खामानियाव नांथाबदोंमोन। दोलोनि मावथि जथुमनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोनि फ्राय मावथि मददगिरि हाबसन्नाय लोगोसे दोलो आफादनिफ्राय दोलोआव हाबहैना गोख्रों खालामनायाव नोजोर होदोंमोन। दानिया बि जे पि आ 2020 माइथायनि जानो गोनां बर'लेण्ड हायुंआरि गौथुम नि बिसायख'थियाव गावनि दोलोनिफ्राय सायख' जानाय बिजाथिफोरखौ माखासे परिषदारि बियाब (Council Constituencies) फोराव गसंथेनायनि थाखाय फारि फारियै नायगासिनो दं।

थिग बिदिनो हादोरसा सोरखारनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय भारतीय जनता पार्ति नि लोगो राजखान्थि गोहो असम गण परिषद (Asom Gana Parishad) दोलोआ बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गं जिब्रै परिषदारि बियाब नि गंनै ल' मासियाव गावनि बिजाथि गसंथेनायनि थाम थिम जादों। मख'जाथावदि आसामनि गाहाइ हालामारि राजखान्थि गोहो असम गण परिषद दोलोआ दासिमाव गेलेनो गोनां मासि सिनायखांदों।

मोनथिनो मोननाय खौरांनि बादिब्ला बर'लेण्ड जारखुंथाय गौथुमनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा ( Chief Executive Member ) हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बर'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट दा बावैसो सिगां जालांनाय कक्राझार संसदारि जनजाति बियाबनि बिसायख'थियाव खायफा मासि सोरखारनि लोगो हान्जा बि जे पि आरो ए जि पि दोलोखौ हगारनायनि खोथा होदोंमोन। बेनिफ्राइ फोरमान जायो दि बर'लेण्ड टेरिटरियेल गौथुमनि खुंथाइ गोहोआव जिरायनाय गाहाइ राजखान्थि हान्जा बर'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट जों सोरखारनि लोगो हान्जा बि जे पि एल आरो ए जि पि जों ज' जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होन्ना फोरमायदों।

Also Read : तामुलपुराव कच राजबंचीनि खुगा मेथाइ आरो मोसानायनि सान 12 नि मावबादाया थुंगिबाय

Also Watch: Assam Martial Arts shines at World Martial Arts Games 2019 in London

Next Story
गाहाय रादाब