Begin typing your search above and press return to search.

ए जि पि आ "का" खौ बुरलुंबुथुर सेरफाङाव हेंथा होनानै जौसिन बिजिरसालियाव थांगोन

ए जि पि आ का खौ बुरलुंबुथुर सेरफाङाव हेंथा होनानै जौसिन बिजिरसालियाव थांगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  16 Dec 2019 1:01 PM GMT

Guwahati : नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि दोलो ए जि पि आ बुरलुंबुथुर सेरफाङाव बेरेखा खालामगोन। बे थिरांथाखौ गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय दोलोनि गाहाइ मावखुलियाव रबिबार खालि जानाय मोनसे सावराय जथुम्मायाव माब्लाबाबो मानिनानै लायैनि सदबांसा लानाय जायो आरो जौसिन बिजिरसालियाव बेनि हेंथायै नुजाथिनायनि साखा फारा जानायखौ फोरमायो। सावराय जथुम नि उनाव खौरां गिरिजों जानाय मुगा मुगि बुब्लियाव असम गण परिषद दोलोनि आफादगिरि अतुल बरा बिथाङा बुङो दि बे आयदानि सायाव थाबैनो हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि आरो मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथांखौ लोगो हमहैगोन। सा-सानजा हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोगोरारि सोदांनाय आइनखौ रेहाय खालामनाय बादि बुरलुंबुथुर सेरफाङाव "का "खौ रेहाय होनो थाखाय जौसिन बिजिरसालियाव आर'ज गाबहरनायनि खोथा। दासिमाव असम गण परिषद दोलोनि आफादगिरि अतुल बरा बिथांनि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हान्जाया हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लियाव थांदों आरो बेवहाय आयेन बिजिरगिरिखौ लोगो हमनानै गासैबो खोथाखौ मिथिहोनाय जागोन।

लोगोसे मिरु सोरखारखौ आसामनि गोजौ थाखोनि दोलो आफाद फारियै दुलाराय आसाम फरायसा आफाद, असम जातीयताबादि युब सात्र परिषद, असम थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि मोनजों सावरायज्लायनानै राहा लामा दिहुन्नो आर'ज गाबहरगोन बरा बिथाङा

मोनथिनाय खौरांनि बादिब्ला असम गण परिषद दोलोआ नोगोरारि सोदांनाय आइननि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव आर'ज गाबहरदोंब्लाबो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांआ दैदेननाय सोरखारजों एलायेन्साव थाफागोन।

बेराफारसे थिं जाय ओनसोलारि राजखान्थि दोलो असम गण परिषद दोलोनि जिल्ला आरो महकुमा थाखो (District & Subdivision Level Worker's) नि दैदेनगिरि मावथिफोरा नोगोरारि सोदांनाय आइननि हेंथायै फारफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरि (Deputy Commissioner) नि गेजेरजों हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि आरो मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि अमित चाह बिथांनिसिम गोसोखां लाइ (Memorandum) गथायो।

लोगोसे असम गण परिषद दोलोआ जारिमिनारि आसाम गोरोबथानि दफा नं 6 खौ मावफुंनायनि थाखाय बोलो नारसिन्नो। मख'जाथावदि आसाम गोरोबथानि बिथायाव दाफुंजानाय दफा नं 6 खौ मावफुं आफादनि मासिगिरि आरो आजिरा लानाय गागि बिजिरगिरि बिप्लब कुमार शर्माजों सावरायनानै थाबैनो रिपर्टखौ गथायनो दाबि दैखाङो।

मख'जाथावदि हादोरनि गाहाइ मन्थ्रि (Prime Minister) नरेन्द्र मडि आरो मिरु न'खर बिफाननि मन्थ्रि (Union Home Minister) अमित चाह बिथांजों जानो गोनां सावराय जथुमाव गुबुन गुबुन गोनांथार जेंना जेंगोनाजों लोगोसे आसाम बिधान सभा आरो ल'क सभा संसदारि बियाब संरैखाथिनि दाबि दैखांगोन। जाहाथे राज्योनि दाब दाब जायगायाव थानाय थागिबि सुबुं माहारिया राजखान्थि मोनथायनि फ्राय जानगाराव थानांनो गोनां जाया। लोगोसे आसामाव गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय 6 हारि हारिसाखौ एस टि मानदान्दा (ST Status) गनायथि होनाय, राज्योआव इन्नार लाइन पार्मिटखौ गायसननाय आरो थागिबि माहारि (Indigenous Tribes) नि थाखाय ब्रैथि थाखोनि साख्रि (Grade IV) नि मासियाव संरैखाथि लाखिनाय बायदि बायदि

बेरा फारसेथिं जाय दोलोनि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि (Party Leader) आरो सांसद (Member Of Parliament,RJ) बिरेन बैश्य बिथाङा नोगोरारि सोदांनाय आइन (Citizenship Amendment Act) नि मददाव भट होनायखौ लानानै असम गण परिषद दोलोनि लेङाइ आफादगिरि (Vice-president) आरो दै फुंखा बिफान नि मन्थ्रि (State Water Resources Minister) केशब महन्त बिथांआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो दि जोंनि दोलोआ जिहेथु नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्स जथाय हान्जायाव दं, ओंखायनो एन डि ए आ जा थिरांथायाव साखा फारा जागोन जों बिखौनो मानिनानै लानांगोन होन्ना फोरमायो।

Also Read : गुवाहाटी कमिटि ए जि पि आ गोजौ दैदेनगिरिखौ बिबान एंगारनायनि दाबि दैखांदों

Also Watch: RD Junior College Students Stage Massive Protest against CAB

Next Story
गाहाय रादाब