Begin typing your search above and press return to search.

दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफादा संबिजिदारि रैखाथिनि दाबि दैखांदों

दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफादा संबिजिदारि रैखाथिनि दाबि दैखांदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  15 Nov 2019 7:49 AM GMT

Guwahati : आसाम हादोरसानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थागिबि सुबुं माहारिनि गेजेराव कश राजबंशी माहारिया मोनसे। गोलाव बोसोरनिफ्राय दाबि खालामफैनाय कश राजबंशी माहारिखौ खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय राजखान्थियारि दोलोफोरा जोंखौ थगायनानै गुबुंले राजखान्थि गेलेफैदों होन्ना दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफादा गोख्रों अ'जद दैखांदों। मख'जाथावदि गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर प्रेस क्लाबआव खुफुंनाय गंसे खौरांगिरि मेलाव खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय बि जे पि सोरखारनि हेंथायै हायेनारि जनजाति मानदान्दा (Schedule Tribes ) गनायथि होनायाव फोलानानै गेसाव राजखान्थिनि मदद लादों होन्ना दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफाद (All Assam Koch Rajbongshi Students Union) नि बोसोनगिरि (Advisor) हितेश्वर बर्मन बिथाङा दुखु फोरमायो।

दासिम हालागै जों आफादनिफ्राय आसाम गोरोबथा (Assam Accord) नि दफा नं 6 नि बिथायाव दाफुंजानाय गोजौ थाखोनि आफाद (High Level Committee) नि बिबानगोराफोरजों गोथौयै सावरायनाय जादों आरो लोगोसे थागिबि सुबुं माहारिखौ भारत सोरखारा हायेनारि जनजाति मानदान्दा गनायथि होयोब्लासो फिसा फिसा थागिबि उन गोग्लैसोनाय सुबुं माहारिनि संबिजिरारि रैखाथि (Constitutional Safeguard), दोरोङारि राव, हारिमु , थुनलाइ, जारिमिनारि नेरसोनथि फोथांनानै लाखिनो हागोन होन्ना बुंथियो आक्रासुनि बोसोनगिरि बर्मन बिथाङा। बेनो

बिथांआ आरोबाव फिन दाजाबदेरनानै बुंथियो दि हादोरनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय बि जे पि राजखान्थि दोलोआ दैदेननाय मिरु आरो हादोरसा सोरखारा जनजाति मानदान्दा गनायथि होनायनि सदबांसा हादोरसानि सिङाव जथुमनाय गुबुन गुबुन बिसायख'थि सुबुंगौमा बाहागो लानानै भारतीय जनता पार्ति सुंद'यै बि जे पि नि दैदेनगिरि मोना मिरुनि खुंथाइ गोहोयाव जिरायनाय लोगो लोगोनो गोलाव बोसोरनिफ्राय दिन्दां जानानै थानांनाय जेंना जेंगोनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन होन्ना सिमान होदोंमोन नाथाय दासिम हालागै बोस्रांनायाव गोनांथि होआखै होन्ना गोख्रों अ'जद दैखांङो।

दुलाराय आसाम कश राजबंशी फरायसा आफादनिफ्राय गोब्राब नारसिन्नायाव बे आयदाखौ गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय मिरुनि न'खर बिफान आरो हादोरसा सोरखारा मोनसे दालाइ आफाद दाफुदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो दि दासिम हालागै बै दालाइ आफादनि मावबिबानगोरा सोद्रोमा मोना रिपर्तखौ गथायना होथ'वाखै। बेफोर बादि माखासे दुंहाव थासारि आरो एस टि ष्टेटास दाबि दैखांनायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो आरो सावरायनायनि थांखियै सोलिफु दाननि 23 आरो 24 नबेम्बराव गंसे आफाद खुंनाय जादों।

लोगोसे आक्रासु नि बोसोनगिरि बर्मन बिथांआ बै खौरां मेलावनो दाजाबदेरनानै बुंथियो दि अजायै 15 रोजा थागिबि कश राजबंशी माहारिनि भारतारि नोगोरारि जोबथा हादोरारि नोगोरारि फारिलाइ सुंद'यै एन आर सि आव गावनि मुं सोफादेरनायनि जानगाराव एबा मुं दानखाजादों होन्ना बुंथियो। बिसोरखौ थाबैनो एन आर सि नि फारिलायाव सोसनफिन्नो दाबि दैखांदों ।

Also Read: बाला अन्थाइनि बायनाय फाननाया दासिमबो आयेननि बेरेखायै सोलिगासिनो दं, परिमल चुक्लबाध्याआ बुंदों

Also Watch: Congress Party stage protest in Tinsukia wearing garland of Potatoes and Onions

Next Story
गाहाय रादाब