Begin typing your search above and press return to search.

फावखुंगुर अनुपम खेर, स्वारा भास्कर मोना राज्योखौ अजैद्धानि भार्दिकनि सायाव गोजोनै थानो खावलायदों

फावखुंगुर अनुपम खेर, स्वारा भास्कर मोना राज्योखौ अजैद्धानि भार्दिकनि सायाव गोजोनै थानो खावलायदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  9 Nov 2019 10:23 AM GMT

हादोरनि जौसिन बिजिरसालिया भारत हादोरनि बयनिख्रुइबो जारिमिनारि गोजामसिन आयदानि सायाव 2.77 हा एकरनि जेथोगोनां जेंनानि सायाव भारदिक फोसावनाय नि सायाव सनिबार खालि गुबुन गुबुन फोथारनिफ्राय फिनजाथाय एबा मदद खालामनाय बादियै हिन्दी रावारि सावथुन मुलुगनि सासे राफोद फावखुंग्रि (Bollywood Superstar) स्वरा भास्कर बिथाङा गावनि टइताराव फोरमायहरना बुंथियो दि बे भारदिकखौ लानानै मोनबो रोखोमनि जिंगासिनो नाङा, गोजोन थासारि आरो खौसेथि नोजोरजों आवगायनो खावलायो।

बिथांआ गावनि टइताराव फोरमायहरना लिरहरदों रधबती राधब राजा राम, सब को सन्मति दे भगवान। जाय ओंथिया जादों बयखौबो थार लामानि गोसोजों बोर सारस्रिथों। जाय भजन मेथाइ हारिमानि बिफा (Father of the Nation) गेदेमा महात्मा गान्धीआ अहिंसानि थार लामाजों दावगालांनो थुलुंगाखां होदोंमोन

हिन्दी रावारि सावथुन मुलुगनि राफोद फावखुंगुर ( Noted Bollywood's Actor) अनुपम खेर बिथाङा जारिमिनारि गोजामसिन दान्थे बिदान्थे गोनां रायदाननि फोसावनायनि थिरांथा लानायखौ दुंब्रुदजों मान होयो आरो बरायदों। बेनि थाखाय गोजोन खुसि थासारि सोमजिनायाव मदद खालामनो खावलायो। लोगोसे गावनि टइतार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायहरना लिरहरदों अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। सबको सम्मति दे भगवान।

रायखांनो गोनां दि जाय सुबुंआ बे गोलाव बोसोरनिफ्राय दिन्दां जानानै थानांनाय जारिमिनारि थिरांथा हादोरनि जौसिन बिजिरसालिया फोसावनाय नि बेरेखा फोरमायो एबा हेंथा खालामो बिसोरनि बेरेखायै सोरखारा गोख्रों आयेनारि खान्थिजों साजानि राहा लानांगौ होनना बुंथियो। मख'जाथावदि बै जारिमिनारि रायदानखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि दोलोनि दैदेनगिरि आरो फावखुंगुर फावखुंग्रिमोनखौ मोनबो रोखोमनि हेंथा खालामनो नाङा होनना बुंथियो। बेयो जोंनि भारत हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि थाखाय देरहासात फिथाइ होन्ना बुंहरो।

Also Read : बि टि सि नि सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि मावख’ लांगोनायाव मिड डे मिलनि आदार संग्रा आयजोफोरा सोमावसारदों

Also Watch: 80 Students fell sick in Tinsukia after consuming Mid-day Meal

Next Story