Begin typing your search above and press return to search.

आरमा इंराजि फराइसालिआ गावसोरनि खेबनै बोसोरारि सान फालिदों

आरमा इंराजि फराइसालिआ गावसोरनि खेबनै बोसोरारि सान फालिदों

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Nov 2019 10:34 AM GMT

Barpeta : बृहेसप्तिबार खालाराव बरबेटा जिल्लायाव थानाय बाहारि आरमा इंराजि फराइसालिआ गावसोरनि खेबनै बोसोरारि सान फालिनायजों लोगोसे बिमा बिफा सिबिनाय फोरबो फालिदों। फारिलायखौ रंजालु आरो हारिमुवारि दिन्थिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरा बेफोराव मैखोमै बाहागो लानायखौ मोन्थिनो मोननाय जादों लोगोसे बिमा बिफाफोराबो हाबाफारिआव बाहागो लादों।

फारिलायाव फरायसाफोर, बिमा बिफाफोर आरो गुबुन गुबुन सुसबुंफोरनि बाहागो लानायाव सा 2,000 सो थुबुर जादोंमोन, बे बादि गेदेर अनजिमाजों फारिलाया मोनाबिलि समसिम मोजांयै सामलायजादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों।

बे फोरबोखौ बेखेवनो बिबान होनाय बादि आरो गाहाय आलासि महरै जिल्लानिनो जिल्ला बेंगिरि मुनिन्द्र सारमा बिथांखौ हांख्रायनाय जायो, बिथांआ बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायनायजों लोगोसे बे फरायसालिनिनो फरायसाफोरनि देंखोनि गेजेरजों रोंगौथि बाहायना बेखेवनायखौ लाना साबायखर बावो। बिथांआ बिमा बिफाफोरनिसिमबो मोनसे गोनां बाथ्राफोरखौ थुलुंगानायजों बुंफोरो जायनि थाखाय गथफोरनो मोनसे गेदेर सिमां नुनायाव हेफाजाब होनो आरो मदद खालामनो नांगौ एबा गोसो होनांगौ, बेजों लोगोसे देहा फाहामगिरि, इन्जिनिआर फोर खालामनो नाजागोन।

बे गेवलां मेलावनो मिक्स मार्चेयाल आरतस आरो सेल्फ त्रेनार(Mixed martial Arts & self Defence Trainer) फारिलायाव आलासि महरै लिंहरजानाय इन्द्रानि तापति बिथांआबो जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ थांखिना बेखौनो थुलुंगानायजों फोरमायो गावनि रैखाथिनि थाखाय जुद, कुम्फु, काराते(Judo, Kungfu, Karate) फोर नि गिबि सोलोंथायफोरखौ सोलोंना लायोब्ला गिनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो साहस जों जायखि जाया जायगा, खामानिआव जुजिनो हागोन। देहानि थाजिम लाखिनाया बेरामफोरनिफ्रायबो रैखा खालामो होनना बिथांआ फोरमायबावो।

गोनां आलासि महरै फारिलाइआव हांख्रायना लाबोजानाय बिथां बरबेटानि माध्य कामरुप जौमा फरायसालिनि एससियत प्रफेसर गपेस सारमा बिथांआबो फारिलायखौ लोबबा लाखिना गोनां बिबुंथि लाखियो। भारतारि बेसेन आरो सोलोंथायनि गोनांथिफोर जेरै गोदान मुगाजों गोदान गोदान सोलोंथायफोरखौ फरायसालिफोराव फोरोंनाय जायोसै, बेखायनो जाखांबोनाय फरायसाफोरा बेफोरनि बेसेनखौ दानो नाजानांगौ होनना बिथांआ फोरमायो।

फरायसालि सामलाय आफादनि मासिगिरि बिथां फरहाद भुयान आ जिल्ला मावखगिरिनिसिम बे हाबाफारिफोराव मैखोमै मदद खालामनायनि थाखाय साबायखर बावो। ओनसोलारि सुबुंफोरनिसिमबो फरायसालि दैदेननायनि सायाव फोथायथि लाखिनायनि थाखायबो गोसोजों साबायखर बावो।

आरमा इंराजि फराइसालिनि गोरायुं गुरु मायुं बिनता सारमा बिथांआ बे फारिलायखौ दैदेननायाव गोख्रोंयै मावसुमो। नुरुल लास्कार , आलासि महरै हांख्रायना लाबोजानाय बिथांआ आरमा इंराजि फराइसालिनि मुंआव 5,000 रां दान होनायखौबो मोन्थिहोसारनाय जायो।

Also Read :आइ.एल.पि हादोरसानि सा 10 लाख सुबुंफोरा आसामनि सायाव गोसो गाबनांगोनः सुहास चाखमा

Also Watch: Midday meal workers stage protest in Lakhimpur

Next Story
गाहाय रादाब